2009

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku

Zarządzenia Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 lutego 2009 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.02.2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie wkładu własnego do projektu pt. „Realizacja kampanii informacyjno – szkoleniowej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach POKL 2007 – 2013

Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku

Upoważnienie Pana Andrzeja Piekoszewskiego, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku

Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 lutego 2009 roku

Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 19.02.2009r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy pińczów z dnia 19.02.2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2009r. z obszaru: kultura fizyczna , sport i turystyka.

Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.02.2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2009r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 09.03.2009 rok

zarządzenie.

Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 marca 2009 roku

Upoważniam Pana Mirosława Madeja , Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie

Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2009 roku

Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i GMiny Pińczów z dnia 2 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej w jednostkach ortganizacyjnych Gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.04.2009r w sprawie zbycia lokalu

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarzadzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 14.04.2009r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.04.2009r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.04.2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pińczowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2009 roku

Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.04.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarzadzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarzadzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 04.054.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 28/0 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku

Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.05.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego

Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku

Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Nagród Pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Gminy

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20 maja 2009 roku

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.05.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko aplikanta straży miejskiej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku

Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.05.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia Gminnego Regulaminu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie powołania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze beprzetargowej

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 01.06.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku

Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.06. 2009r

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządu jednoosobowych spółek Gminy

Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009 roku

Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009

Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.06.2009 w sprawie planu kontroli wewnętrznej Gminy Pińczów na 2009 rok

Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2009

Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.06.2009 zmieniające zarządzenie nr 61/08 z dnia 28.07.2008r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 57/0 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.06.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwiec 2009 roku

w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierownika w czasie pokoju w razie wewnetrznego lub zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także wojny. - (zastrzeżone - treść nie podlega publikacji)

Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia bydynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów

Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 lipca 2009 roku

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 roku

Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Zagospodarowanie placu i wykonanie ogrodzenia w Skowronnie Dolnym (na działce nr 281 na potrzeby świetlicy wiejskiej ogólnodostępnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)”.

Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.07.2009r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/: prowadzenie zajęć nauki jazdy konnej”.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 70/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 71/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.07.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.07.2009 roku

Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.07.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2009 roku

Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.07.2009r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/09 z dnia 10.07.2009r. dotyczącego powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania pożytku publicznego w 2009r. o nazwie: „Zagospodarowanie placu i wykonanie ogrodzenia w Skowronnie Dolnym (na działce nr 281 na potrzeby świetlicy wiejskiej ogólnodostępnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych)”.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 74/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.07.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie NR 76/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 sierpnia 2009r., w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie Nr 77/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 06.08.2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 78/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.08.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.08.2009 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 80/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2009 r.

w sprawie sposobu wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 81/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2009 roku

Zarządzenie Nr 81/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.08.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.08.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli z terenu Gminy Pińczów

Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009

Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2009 w sprawie powałania komisji przetargowej

Z A R Z A D Z E N I E NR 84/09 z dnia 07.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zarządzenie nr 85/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 września 2009 roku

w sprawie trybu pracy Straży Miejskiej w Pińczowie

Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 wrzesień 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Nagród Pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku

Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 08.09.2009 roku w sprawie w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 92/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.09.2009 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Z A R Z A D Z E N I E NR 93/09 z dnia 16.09.2009roku Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 września 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.09.2009 roku

Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.09.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 96/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.09.2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku

Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

ZA R Z Ą D Z E N I E Nr98/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.09.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2009 roku

Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania I pomocy przedlekarskiej oraz zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji pracowników Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 101a/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 października 2009 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku

Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 103/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 104/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.10.2009 roku w sprawie rozwiazania użytkowania nieruchomosci stanowiącej własność Gminy

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 105/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 26.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009

Zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.10.2009 W sprawie: Zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowanych w ramach realizacji Projektu „Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów”, umowa nr: UDA-RPSW.04.02.00-26-243/08-00

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 107/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 108/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.11.2009

w sprawie przyjęcia Zasad kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków i edukacji ich użytkowników

Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku

Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009

Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2010 rok

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 112/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.11.2009 roku w sprawie rozwiązania użytkowania nieruchomości stanowiacej własność Gminy

Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 listopada 2009 roku

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Pińczowie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 114/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 115/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.11.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 118/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 122/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie sposobu wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 125/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.12.2009 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 127/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 128/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.12.2009 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 grudnia 2009 roku

Upoważnienie Pana Andrzeja Piekoszewskiego, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 132/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 30.12.2009 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy

ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5924

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-12-15 12:12:59
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-12-30 11:33:06
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-12-30 11:33:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony