2004

Wersja do druku

Uchwały podjete przez Radę Miejską w Pinczowie w 2004 roku

Uchwała Nr XIII/125/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej

Uchwała Nr XIII/126/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała dotyczy uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIII/127/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała dotyczy ustalenia górnych stawek opłat za odpady stałe ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIII/128/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała dotyczy liczbowego składu stałych komisji rady

Uchwała Nr XIII/129/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała dotyczy powołania stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XIII/130/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała dotyczy obniżenia wskaźnika procentowego wydatków przypadających na nrmatywną powieszchnię zajmowanego lokalu mieszkaniowego

Uchwała Nr XIII/131/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

uchwała dotyczy przekazania odcinka wodociągu na Osiedlu Podgórze w Pińczowie przy ul. J. Góreckiego

Uchwała Nr XIII/132/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 stycznia 2004 roku

Uchwała dotyczy ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokosci opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Uchwała Nr XIV/133/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwał dotycząca zmian w budżecie Gminy na rok 2004

Uchwała Nr XIV/134/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów.

Uchwała Nr XIV/135/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa i sołectwa Włochy.

Uchwała Nr XIV/136/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście.

Uchwała Nr XIV/137/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka.

Uchwała Nr XIV/138/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów.

Uchwała Nr XIV/139/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XIV/140/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Uchwała Nr XIV/141/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Uchwała Nr XIV/142/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej wyznaczenia na terenie gminy Pińczów obszarów specjalnej ochrony (OSO) i specjalnych obszarów ochrony (SOO).

Uchwała Nr XIV/143/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Uchwała Nr XIV/144/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie przekazania zbiornika na nieczystości płynne Szkole Podstawowej w Kozubowie

Uchwała Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie przekazania budynku sali gimnastycznej i łacznika przy Szkole Podstawowej w Bogucicach.

Uchwała Nr XIV/146/04 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 9 marca 2004 roku

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2004r.

Uchwała Nr XVI/148/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów za 2003 rok.

Uchwała Nr XVI/149/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/150/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia2004 r

dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno- wypoczynkowych Gacki - Leszcze na obszarze gminy Pińczów

Uchwała Nr XVI/151/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

uchwała dot. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XVI/152/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Uchwał Nr XVI/152/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.dot. udzielenia bonifikaty od wartości sprzedaży nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub mieszkalno-usługowych pozostających do użytkowania wieczystego.

Uchwała Nr XVI/152/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004r.

UchwałaNr XVI/152/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004r.dot. udzielenia bonifikaty od wartości i sprzedaży nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

Uchwała Nr XVI/153/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.dot. opracowania planu rozwoju lokalnego dla miejscowości Młodzawy Duże i Młodzawy Małe.

Uchwała Nr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

UchwałaNr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.dot. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVI/155/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

UchwałaNr XVI/155/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. dot. nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie.

Uchwała Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Borków I na obszarze Gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym Gminy Pińczów

Uchwała Nr XVII/158/04 Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

dot. zmian w budżecie gminy na 2004r.

Uchwała Nr XVII/159/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Pińczów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożtyku publicznego.

Uchwała Nr XVII/160/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pińczów

Uchwała NrXII/161/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/165/00 z dnia 28 września 2000r.

dot. uchylenia uchwały Nr XXIII/165/00 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 września 2000r. w sprawie przystąpienia miasta i gminy Pińczów do Związku Międzygminnego ,,Ekologia".

Uchwała Nr XVII/162/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 maja 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/175/00 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2000r.

dot. uchylenia uchwały Nr XXIV/175/00 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie przystąpienia do tworzonej spółki pod nazwą ,,Euroubojnia" z siedzibą w Jędrzejowie.

Uchwała Nr XVIII/163/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

dot. zmian w budżecie gminy wna rok 2004.

Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pińczów, którego integralną częścią jest Plan gospodarowania odpadami dla miasta i gminy Pińczów.

dot. uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pińczów, którego integralną częścią jest Plan gospodarowania odpadami dla miasta i gminy Pińczów.

Uchwała Nr XIX/165/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Pińczów.

dot. przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Pińczów.

Uchwała Nr XIX/166/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

dot. zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Uchwała Nr XXI/168/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004

Uchwała Nr XXI/170/04 z dnia 30 sierpnia 2004r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji i sposobu jej rozliczania, kontroli wykonaia zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXI/172/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

w saprawie sprzedaży lokalu mieszkaniowegow drodze przetargu

Uchwała Nr XXI/173/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości na drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXI/174/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia

Uchwała Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i szkołach podstawowych i przedszkolach

Uchwała Nr XXII/177/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.

Uchwała Nr XXII/178/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r.

zmieniajaca uchwałę NrXVII/156/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dn. 31. 05. 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Borków T" na obszarze gminy Pińczów, Chmielnik, Kije w zakresie dotyczącym gminy Pińczów.

Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu

Uchwała Nr XXIII/182/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 października 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXV/185/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXV/186/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 listopada 2004r.

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych

Uchwała Nr XXV/187/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 listopada 2004r.

w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXV/188/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 listopada 2004r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Uchwała Nr XXV/189/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 listopada 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach Stanowiących własność Gminy

Uchwała Nr XXV/191/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 listopada 2004r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Miasta i Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXVI/193/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXVI/195/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2005 rok oraz wzorów formularzy "informacji i deklaracji na podatek rolny"

Uchwała Nr XXVI/196/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości podatku od nieruchomości za 2005 rok oraz wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/197/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVI/198/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu płatności, sposobu poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór

Uchwała Nr XXVI/199/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg, terminów płatności oraz sposobu poboru

Uchwała Nr XXVI/200/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/201/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

Uchwała Nr XXVI/202/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasa na 2005 rok

Uchwała Nr XXVI/203/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Uchwała Nr XXVI/204/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie nabycia nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pinczów

Uchwała Nr XXVI/206/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi pielęgniarsko -opiekuncze

Uchwała Nr XXVI/207/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za posiłek dla podopiecznych

Uchwała Nr XXVII/208/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXVII/209/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXVII/210/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli oraz regulamin nagród Burmistrza

Uchwała Nr XXVII/211/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku

Uchwała Nr XXVII/212/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXVII/213/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach programu LEADER


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5601

Wprowadził(a) do systemu: Maria Wojciwchowska, data: 2004-02-27 09:51:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-27 10:45:29
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-01-03 08:47:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony