2012

Wersja do druku

2012

oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy

oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Oferty tryb pozakonkursowy-1.Kultura fizyczna,sport i turystyka 2. Ochrona zdrowia, rehabilitacja,przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Oferty tryb pozakonkursowy-1.Kultura fizyczna,sport i turystyka 2. Ochrona zdrowia, rehabilitacja,przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej W Bogucicach

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej W Bogucicach

Ogłoszenie -II konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

II konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogucicach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.01.2012 roku

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 2012

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.05.2012 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg podatkowych w 2011 roku

Udzielone ulgi w 2011 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2012 roku

Obieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2012 roku

Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.11.2012 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2012 roku w sprawie podjęcia uchwały

Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2012 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.01.2012 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2011roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2012 roku

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ZAMIANĘ MIESZKANIA Z GMINNEGO ZASOBU KOMUNALNEGO I SOCJALNEGO NA ROK 2012.

LISTA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LOKALUSOCJALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PIŃCZÓW NA ROK 2012

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów którzy zakwalifikowali się do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości podatkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów którzy zakwalifikowali się do II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości podatkowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań.

Zmiany obejmują w niezbędnym zakresie studium gminy w odniesieniu do obszaru miasta Pińczowa i obszaru sołectwa Pasturka w ich granicach administracyjnych. Granice obszarów objętych zmianą studium określa załącznik graficzny do uchwały. Studium gminy wraz ze zmianami otrzymało nazwę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów ze zmianami Nr 1 i Nr 2”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia Planu Miejscowego WIERCICZÓW

Z a w i a d o m i e n i e o podjęciu przez Radę Miejską w Pińczowie Uchwały Nr XII/108/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierciczów na obszarze miasta Pińczowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy zjazdu publicznego w Leszczach

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nieruchomości oznaczonych nr ewid. 82, 477/30, 478/1, położonych na obrębie Leszcze, dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 15175 T relacji Bogucice – Gacki – Chroberz na działki zaplanowane pod drogę gminną oznaczone nr ewid. 477/30, 478/1 położone w Leszczach.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 11331

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-12-30 08:04:46
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-12-30 08:09:53
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-12-30 08:09:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony