2005

Wersja do druku

Uchwały podjete przez Radę Miejską w Pinczowie w 2005 roku

Uchwała Nr XXVIII/214/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XXVIII/215/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie zarzadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Kozubów

Uchwała Nr XXVIII/216/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w 2005 roku

Uchwała Nr XXVIII/217/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pińczów na lata 2005 - 2008

Uchwała Nr XXVIII/218/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2005 rok

Uchwała Nr XXVIII/219/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, domów jednorodzinnych, wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu

Uchwała Nr XXVIII/221/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia roku 2005 Rokiem Księdza Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego

Uchwała Nr XXVIII/222/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIX/223/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r

Uchwała Nr XXIX/225/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XXIX/226/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie przekształcenia ZOZ w Busku-Zdroju, polegajacego na likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Prątka Gruźlicy

Uchwała Nr XXIX/227/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Pińczowie

Uchwała Nr 228/XXIX/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie SZOZ w Pińczowie

Uchwała Nr XXIX/229/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pińczów na lata 2005 - 2010"

Uchwała Nr XXIX/230/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/231/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXIX/232/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie odwołania darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/233/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności godpodarczej

Uchwała Nr XXIX/234/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/55/99

Uchwała Nr XXIX/235/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Pińczów

Uchwała Nr XXIX/236/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy urzędowej miejscowości Zagórzyce

Uchwała Nr XXIX/238/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy urzędowej miejscowości Gaik przysiółek, Górki część wsi Winiary i Żuków przysiółek

Uchwała Nr XXIX/241/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy urzędowej miejscowości Chrapków

Uchwała Nr XXIX/242/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 marca 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Pińczów-Wiślica w miejscowości Młodzawy Duże i Małe

Uchwała Nr XXX/243/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 kwietnia 2005 roku

w sprawie przystapienia Gminy Pińczów do związku międzygminnego pod nazwą "Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Rzędowie

Uchwała Nr XXX/244/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 7 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI/245/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2005 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XXXI/246/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2005 roku

w sprawie odwołania Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie oraz członka Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2005 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XXXI/248/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie odwołania radnego Rady Miejskiej w Pińczowie z Komisji Budżetu Finansów i Planowania

Uchwała Nr XXXII/250/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XXXII/251/05 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tego tytułu

Uchwała Nr XXXII/252/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXII/253/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych prowadzonych przez gminę jednostek budżetowych

Uchwała Nr XXXII/254/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy

Uchwała Nr XXXII/255/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXIII/256/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczacej określenia liczbowego składu stałych Komisji Rady

Uchwała Nr XXXIII/257/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Przemysłu i Handlu Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXXIII/258/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Planowania Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXXIV/260/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2005 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o.o. w Pińczowie obejmującego lata 2005 - 2010

Uchwała Nr XXXIV/261/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pińczów

Uchwała Nr XXXIV/262/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia liczbowego składu stałych Komisji Rady

Uchwała Nr XXXIV/263/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2005 roku

w sprawie odwołania radnegto Rady Miejskiej z Komisji Zdrowia ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Uchwała Nr XXXIV/264 /05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 czerwca 2005

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej i w zakładzie karnym w wyborach do Sejmu RP oraz wyborach Prezydenta RP.

uchwała Nr XXXV/265 /05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SZOZ w Pińczowie za 2004 rok.

uchwała nr XXXV/266/O5 Rady Miejskiej W Pińczowie z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/267/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Pińczowskiego

Uchwała Nr XXXV/268/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 20054 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Pińczów ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych z siedzibą w Kielcach

Uchwała Nr XXXV/269/05 Rady Miejskie w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2005

w sprawie zmiany uchwały dot. określenia liczbowego składu Stałych Komisji Rady

Uchwała Nr XXXV/270/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2005

w sprawie przyjęcia darowizny

Uchwała Nr XXXV/271/05 Rady miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2005

w sprawie ustalenia najniższeo wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników MOSiR

Uchwała Nr XXXVI/273/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005

w sprawie uczczenia 25 rocznicy powstania "Solidarności"

Uchwała Nr XXXVI/275/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXXVI/276/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów

Uchwały Nr XXXVI/277/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005

w sprawiesorzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXXVI/278/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/230/05 z dnia 18.03.05 dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego nieruchomości

Uchwła Nr XXXVI/279/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005 roku

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu dot. likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w ZOZ w Pińczowie

Uchwała Nr XXXVI/280/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i zabezpieczenie jej spłaty

Uchwała Nr XXXVI/281/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/255/05 z dnia 29.04.2005 dot. zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkasa

Uchwała NrXXXVIII/287/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 pażdziernika 2005

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy w drodze przetargu.

Uchwała NrXXXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 pażdziernika 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rązwiązanie użytkowania

Uchwała NrXXXVIII/ 290/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 pażdziernika 2005 r.

wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr XXXVIII/291/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu dot. likwidacji poradni Okulistycznej,Rehabilitacji i Medycyny Pracy w ZOZ Pińczów

Uchwała NrXXXIX/294/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2005 r.

przekazania wodociągu z przyłączami w miejscowości Bogucice.

Uchwała Nr XXXIX/296/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2005 r.

nabycia nieruchomości

Uchwała NrXXXIX/297/05 Rady Miejskiej w Pińczowie

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

uchwała NrXXXIX/298/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 grudnia 2005

sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze przetargu.

Uchwała Nr XXXX/ 302 /05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005 r

w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXX/303/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie okreslenia stawek w podatku od nieruchomości

uchwała nr XXXX/304/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005 r

dot. stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr XXXX/305/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005

dot. ustalenia stawek , terminu płatności, sposobu poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jedo pobór.

uchwała nr XXXX/306/05 Rady Miejskiej w PIńczowie z dnia 15 grudnia 2005

dot. stawek opłaty miejscowej

Uchwała Nr XXXX/310/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze przetargu

uchwała Nr XXXX/309/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2005 roku

w sprawie okreslenia wysokości dziennej stawki oplaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2006 rok

Uchwała nr XLI/312/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2005 r.

dot. wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego

uchwała nr XLI/313/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2005 r

dot. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku

uchwała nr XLI/314/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2005 r.

. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XLI/315/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2005 r

dot. zmiany uchwały Nr XXXX/304/05 z dnia 15 XII 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4959

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-01-03 08:19:33
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-01-03 08:35:13
Ostatnia zmiana: Maria Wojciechowska, data: 2005-12-15 09:36:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony