2006

Wersja do druku

Uchwały podjete przez Radę Miejską w Pinczowie w 2006 roku

Uchwala nr XLIII/317/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 luty 2006

dot. uchwalenia budżetu gminy na 2006

Uchwała nr XLIII/318/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 luty 2006

dot. rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała nr XLIII/319/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 luty 2006

udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawz użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Uchwała nr XLIII/320/06 Rady Miejskiej w PIńczowie z dnia 16 luty 2006

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy w drodze przetargu.

uchwała nr XLIII/321/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 luty 2006

plan pracy Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIV/3 22/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2006 r.

dot.udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów za 2005 rok

Uchwała nr. XLIV/323 /06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2006 r.

zmian w buidżecie gminy na 2006 rok

Uchwała nr XLIV/ 324/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2006 r.

dot.ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urzadzeń infrastruktury technicznej.

uchwała nr XLIV/325/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2004 r.

dot. wzniesienia pomnika na terenie miasta Pińczowa

Uchwała NR XLV/327/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 czerwca 2006 r.

dot. zmian w budżecie gminy na 2006 r

Uchwała nr XLV/328/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 kwietnia 2006

zmiany uchwały nr XXXII/255?05 z dnia 29.04.2005 dot. zarządzenia poboru podatków : rolnego, leśniego i od nieruchomości w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości za inkaso.

Uchwała nr XLV/329/06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 1 czerwca 2006 r.

dot. zmiany uchwały nr XLIII/319/06 z dnia 16.II.2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Uchwała nr XLV/331/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 czerwca 2006 r.

dot. wprowadzenia zmian w uchwałach dot. utworzenia stałych obwodów głosowania oraz podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejsiej w Pińczowie.

Uchwała Nr XLV/ 332/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 czerwca 2006 r.

dot. nabycia mienia komunalnego.

uchwała Nr IVL/333/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30.06.06

dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie za 2005 rok

UchwałA Nr IVL/334/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwala nr IVL/335/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r

dot. sprzedazy nieruchomości stanowiącej własnośc gminy w drodze przetargu

Uchwała nr IVL/336/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r.

dot.nadania Statutu dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Uchwała nr IVL/337/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r.

dot. powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora SZOZ w Pińczowie.

Uchwała nr IVL/338/06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r

dot. utworzenia szkoły muzycznej I stopnia na terenie gminy Pińczów

Uchwała nr IVL/339/06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006 r

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwa ,, Pływalnia Miejska w Pińczowie "

Uchwała nr IVL/340/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2006

dot. wspólnej z samorzadem województwa realizacji zadań publicznych

Uchwała nr IIIL/341/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24.08.06

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

uchwała nr IIIL/342/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24.08.06

w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. 11 Listopada stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

uchwała nr IIIL/343/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24.08.06

w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

uchwała nr IIIL/344/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24.08.06

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości administracji rządowej

uchwała Nr IIL/346/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. zmian w budżecie gimny za rok 2006

Uchwała Nr IIL/347/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników MGOPS w Pińczowie

Uchwała Nr IIL/348/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników oświaty, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Pińczów

uchwała nr XLIV/326/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 kwietnia 2006 r.

dot. ogłowszenia roku 2006 Rokiem Franciszkańskim

Uchwała Nr IIL/349/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SZOZ w Pińczowie za okres 2003- 2006

Uchwała Nr IIL/350/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa

Uchwała Nr IIL/351/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr IIL/352/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. utworzenia na terenie gminy Pińczów odrębnych obwodów głosowania do wyborów samorządowych

Uchwała Nr IIL/353/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25.09.06

dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów

Uchwała nr IL/354/06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 16 pażdziernika 2006 r

sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

uchwała nr IL/355/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 pażdziernika 2006

dot. zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała nr IL/ 356/06 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 pażdziernika 2006

dot. przekazania w eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na oś. Grodzisko w Pińczowie

Uchwała nr IL/357/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16.10. 06

dot.zmiany statutu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przyjetego uchwała nr XXVIII/205/ o1 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 stycznia 2001.

Uchwała nr L / 358 /06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 pażdziernika 2006

dot. zmian w budzecie gminy na rok 2006

Uchwała nr L /359/ 06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 pażdziernika 2006

dot. przygotowania nieruchomości do zbycia.

Uchwała nr I / 2 /06 Rady Miejsiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała nr II / 3 /06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006

dot. ustanowienia liczebności osobowej stałych komisji rady miejskiej

Uchwala nr II/ 4/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006

w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej.

Uchwała nr II/5 / 06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006

dot. ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza MiG Pińczów oraz upoważnienia Przewodniczącego rady do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy cwobec burmistrza.

Uchwała nr II/6/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006

dot. świadczeń pracowniczych Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie wyboru.

uchwala nr III/ 7 / 06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2006 r.

Uchwała nr III/8/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

dot. ustalenia stawek podatku rolnego na 2007 r

Uchwała nr III/ 9/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

dot. okreslenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr III/10/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006 r

dot. określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

w sprawie określenia wysokości stawek terminu płastności sposobu poboru podastku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór.

Uchwała nr III/ 12/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

dot. ustalenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg terminów płatności oraz sposobu płatności.

Uchwała nr III/ 13/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

dot. zwolnień podatku od nieruchomości

Uchwała nr III/14/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

dot. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr III/15/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006 r.

dot. okreslenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad poboru okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2007 rok.

Uchwała nr III/16/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006 r

dot. okreslenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz okreslenia szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat

Uchwała nr III/ 17/ 06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006 r.

dot.zmiany uchwały nr IIL/353/06 rady Miejskiej z dn.25.09.06 dot. uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów

Uchwała nr III/18/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnośc gminy w drodze przetargu.

Uchwała nr III/19/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006

dot.uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na rok 2007

Uchwała nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r

Uchwała nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr IVL/339/06 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 30.06.2006

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Pływalnia Miejska w Pińczowie

Uchwała nr IV/22/06 Rady Miejskiej w PIńczowie z dnia 29 grudnia 2006

dot. wykazu wydatków , ktore nie wygasaja z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2006 r

dot. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr IV/24/06 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2006

dot. powołania Rady Społecznej Samorzadowego zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 2007 - 2009

Uchwała nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2006

dot. zmian w statucie gminy


Załączone pliki:

uchwała nr XLIII/319/06
(uchwala nr XLIII_319_06.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2006-03-13 09:01:11 Redaktor: Maria Wojciechowska

Opis: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na lele mieszkaniowe

Uchwała nr IL_356_06
(UCHWAŁA nr Il _356_06.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2006-11-07 08:03:49 Redaktor: Maria Wojciechowska

Opis: dot. przekazania w eksploatacje sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na oś. Grodzisko w Pińczowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5407

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-12-28 14:15:41
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2005-12-28 14:34:37
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2010-01-11 15:01:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony