Wniosek o nr porządkowym nieruchomości

Wersja do druku

.......................................................................................................................................................................

(nazwa organu - adresata wniosku)

.......................................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość)

ulica ................................................................................................................. nr ........................................

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wnioskodawca:

Nazwisko

Imię/imiona

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

........................................................

........................................................

.........................................................

.........................................................

miejscowość: ...................................................................................................

kod pocztowy: .................. ulica .....................................................................

nr domu .............. nr lokalu .............................................................................

telefon ...........................

e-mail ............................

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Adres siedziby

 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

miejscowość: ...................................................................................................

kod pocztowy: .................. ulica .....................................................................

nr domu .............. nr lokalu .............................................................................

telefon ...........................

e-mail ............................

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:

miejscowość

ulica

obręb ewidencyjny

numer działki ewidencyjnej

usytuowanie budynku1

status budynku2

.................................

.................................

..................................

...........................................

1. budynek naziemny

2. budynek podziemny

1. budynek istniejący

2. budynek w trakcie budowy

3. budynek prognozowany

Załącznik:

1.   Kopia mapy3 ......................... w skali .........................., na której kolorem ..................................... wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

........................................., dnia .............20.... r. ...................................................................

(podpis wnioskodawcy)

___________________________

1   Niepotrzebne skreślić.

2   Właściwe podkreślić.

3   Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1397

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Łaganowska, data: 2014-08-12 09:00:28
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2015-01-19 08:52:32
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2015-01-19 08:52:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony