regulamin organizacyjny

Wersja do druku

Regulamin Organizacyjny


Muzeum Regionalnego w Pińczowie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Regionalne w Pińczowie, zwane dalej Muzeum, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r Nr 0, poz. 987z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach";

 2. ustawy z dnia 26 marca 2012 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. poz.406, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej"";

 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z -2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

 4. Statutu Muzeum Regionalnego w Pińczowie przyjętego uchwała Nr. XVIII/155/11 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku


§ 2


Regulamin organizacyjny określa szczegółowo strukturę organizacyjną oraz tryb pracy

i zasady działania Muzeum Regionalnego w PińczowieRozdział II


§ 3


Organizację wewnętrzną Muzeum Regionalnego ustala jego Dyrektor.


§ 4


W muzeum funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Archeologii;

 2. Dział Etnografii;

 3. Dział Artystyczno-Historyczny;

 4. Centrum Informacji Turystycznej.
§ 5


 1. Strukturę organizacyjna Muzeum określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Muzeum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Służbowym przełożonym dyrektora Muzeum jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

 4. Obsługę księgową i kadrową Muzeum Regionalnego prowadzi Dział Finansowy i Dział Administracyjny Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

 5. Pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest ich zwierzchnikiem służbowym.

 6. Dyrektor kierując pracą Muzeum zapewnia warunki do jego sprawnej organizacji oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

Dyrektor Muzeum jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników

7 Muzeum, określa zakres ich obowiązków, dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności oraz koordynuje ich działalność.

8.Wszyscy pracownicy Muzeum otrzymują zakresy czynności i obowiązków służbowych, za wykonywanie, których odpowiedzialni są przed Dyrektorem.

9.Pracownicy, którym został powierzony majątek Muzeum podpisują oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.Rozdział III


Zakres zadań i sposób ich realizacji przez Muzeum Regionalne


§ 6

Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona zabytków i zbiorów, m. in. w zakresie:

  1. archeologii w obszarze regionu Ponidzia;

  2. historii miasta Pińczowa i regionu Ponidzia oraz dotyczących wybitnych osób z nimi związanych, m. in. Adolfa Dygasińskiego;

  3. historii i kultury Żydów oraz innych narodowości w regionie Ponidzia;

  1. historii technik kamieniarskich;

  2. sztuki i etnografii

§ 7

Dla wykonania zadań określonych w § 9 Muzeum podejmuje w szczególności następujące prace i działania:

 1. gromadzi zabytki i materiały dokumentacyjne z zakresu działania Muzeum;

 2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i materiały dokumentacyjne;

 3. przechowuje zgromadzone zabytki, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych;

 4. zabezpiecza i konserwuje zbiory oraz, w miarę możliwości, zabezpiecza stanowiska archeologiczne;

 5. organizuje i prowadzi badania, ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe;

 6. organizuje wystawy stałe, objazdowe, czasowe;

 7. prowadzi działalność edukacyjną i wychowanie przez sztukę;

 8. udostępnia zbiory dla celów oświatowych i naukowych;

 9. zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

 10. publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wydawnictwa popularnonaukowe oraz wyniki badań wykopaliskowych i ekspedycji, z zakresu swej działalności;

 11. współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach, w zakresie ochrony gromadzonych zabytków, oraz z ośrodkami naukowymi.Rozdział IV

Zakres działalności działów Muzeum Regionalnego

§ 8

Zakres działań działu Archeologii

Do zakresu działań należy :

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów z zakresu historii kultury materialnej dawnych społeczeństw oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych, publikacja wyników badań zgromadzonych w Dziale zabytków w wydawnictwach własnych Muzeum, popularyzacja wiedzy o zbiorach Działu poprzez prowadzenie wykładów i lekcji dla różnych grup wiekowych.

§ 9

Zakres działań działu Etnografii

Do zakresu działań należy :

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów z zakresu historii, organizowanie wystaw stałych i czasowych z zakresu historii od średniowiecza do czasów współczesnych : dokumentów, militariów, fotografii, numizmatów, judaików, malarstwa i rzeźby. Publikacja wyników badań zgromadzonych w Dziale zabytków w wydawnictwach własnych Muzeum, popularyzacja wiedzy o zbiorach Działu poprzez prowadzenie wykładów i lekcji dla różnych grup wiekowych.

§ 10

Zakres działań działu Artystyczno-Historycznego

Do zakresu działań należy :

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów z zakresu etnografii, organizowanie wystaw stałych i czasowych, publikacja wyników badań zgromadzonych w Dziale zabytków w wydawnictwach własnych Muzeum, popularyzacja wiedzy o zbiorach Działu poprzez prowadzenie wykładów i lekcji dla różnych grup wiekowych.

§ 11

Zakres działań Centrum Informacji Turystycznej

Do zakresu działań należy :

Kompleksowa obsługa turystyczna wycieczek szkolnych, zagranicznych i turystów indywidualnych, udzielanie informacji o infrastrukturze turystycznej w regionie, przygotowywanie wydawnictw promocyjnych, sprzedaż wydawnictw turystycznych i gadżetów oraz prowadzenie statystyki odwiedzin.

Rozdział V

Zakres obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora Muzeum Regionalnego.

§ 12

Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego, mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

Do obowiązków dyrektora Muzeum należy w szczególności:


1. nadzór w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych i organizacyjnych,

administracyjnych i promocyjnych; oraz nad zbiorami i nad majątkiem Muzeum;

2 reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

3. przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;

bezpośrednie kierownictwo personelem Muzeum;

  1. 5. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

 1. 6. wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;

 2. 7. ustalanie wysokości opłat za wstęp do Muzeum oraz za usługi świadczone przez Muzeum; 8. zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i wynagradzanie podległych pracowników;

 3. us 9. ustalenie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników.

Rozdział VI


Struktura pozostałych stanowisk w Muzeum wraz z ramowym zakresem zadań dla poszczególnych stanowisk.

§ 13

W Muzeum regionalnych funkcjonują następujące stanowiska :

 1. Dyrektor

 2. Kustosz

 3. Starszy dokumentalista

 4. Przewodnik

 5. Specjalista d/s. informacji turystycznej

 6. Pomoc muzealna


§ 14


1. Do zadań kustosza należy:

  1. ochrona zbiorów i mienia Muzeum,

  2. prowadzenie spraw z zakresu historii Żydów w regionie i pozyskiwaniu judaików,

  3. Działania promocyjne, tłumaczenia tekstów z hebrajskiego i angielskiego,

  4. Prowadzenie rozliczeń finansowych z PSCK,

  5. Prowadzenie księgozbioru i sprawozdawczości muzeum.

  6. Prowadzenie archiwum zakładowego


2. Do zadań starszego dokumentalisty należy:

1) Ochrona zbiorów i mienia Muzeum,

2) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych zabytków i katalogów naukowych,

3) Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie nadzorów archeologicznych w regionie,

4) Uzupełnianie zbiorów archeologicznych i rozwijanie ekspozycji muzealnych.


3. Do zadań przewodnika należy

5) Ochrona zbiorów i mienia Muzeum

6) Obsługa wycieczek w języku polskim i niemieckim,

7) Działania promocyjne i dbanie o plastyczny wizerunek imprez i wydawnictw,

8) Prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie informacji historycznej i turystycznej o regionie.

4. Do zadań specjalista ds. informacji turystycznej należy:

    1. Ochrona zbiorów i mienia Muzeum,

    2. Obsługa Centrum Informacji Turystycznej

    3. Oprowadzanie wycieczek po Muzeum i Synagodze

    4. Obsługa imprez kulturalnych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej imprez i muzealiów.

    5. Obsługa komputera

    6. Przygotowywanie wystaw, konserwacja zbiorów i elementów wystawienniczych

    7. Dbanie o zabezpieczenie powierzonych materiałów i sprzętu będącego własności Muzeum.


5. Do zadań pomocy muzealnej należy:

1) ochrona zbiorów i mienia Muzeum,

2) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach Muzeum i na dziedzińcu.

3) okresowe porządkowanie synagogi i jej otoczenia oraz Lapidarium cmentarnego,

4) ochrona ekspozycji podczas grupowego i indywidualnego zwiedzania

Muzeum

5) współpraca przy organizacji wystaw i imprez w Muzeum oraz ich promocji.

Rozdział VII


Zasady pracy Muzeum.


§ 15


1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w dniach i godzinach określonych przez Dyrektora Muzeum

2. Informacja o dniach i godzinach otwarcia Muzeum umieszczona jest na drzwiach wejściowych, w zewnętrznej gablocie i w regionalnych, krajowych

i międzynarodowych informatorach.

3 Muzeum pobiera opłaty za wstęp do Muzeum i Synagogi.

4 Jeden dzień w tygodniu, ustalony przez Dyrektora, wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

 1. Wstęp bezpłatny i ulgowy przysługuje osobom wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 września 2008 roku (Dz.U. Z 2008 r. Nr 160, poz.994)

 2. Muzeum zapewnia obsługę przewodnicką dla. zorganizowanych grup.

 3. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

a) przygotowania i udostępniania zbiorów w celu ich kopiowania;

sporządzania reprodukcji lub fotografii;

b) wypożyczania do ekspozycji zbiorów - z wyjątkiem muzeów krajowych;

c) wynajmu sal;

d) usług przewodnickich;

e) sprzedaży materiałów promocyjnych.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§ 16


 1. Uwagi i życzenia a także zażalenia dotyczące funkcjonowania Muzeum użytkownicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Muzeum.

 2. Regulamin i schemat organizacyjny są dokumentami stanowiącymi o zasadach prowadzenia działalności Muzeum Regionalnego w Pińczowie.

 3. Zmiany w niniejszym regulaminie i schemacie organizacyjnym mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 4. Traci moc obowiązywania Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2007 Kierownika Muzeum z dnia 02.11.2007 r. oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/ 2012 Dyrektora Muzeum z dnia 2.04.2012.

5. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączone pliki:

Schemat organizacyjny MR
(Schemat organizacyjny MR..pdf - 48.203 KB) Data publikacji: 2015-01-20 12:22:01 Redaktor: Jerzy Znojek
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3870

Wprowadził(a) do systemu: Agnieszka Kwiecień, data: 2004-10-06 15:27:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-10-07 08:34:21
Ostatnia zmiana: Jerzy Znojek, data: 2015-02-11 11:54:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony