PRZETARGI

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, tel.(fax) 041 3575546, e-mail: wodociagip@interia.pl

ogłaszają przetarg nieograniczony

na

„Remont oczyszczalni ścieków w Pińczowie – modernizacja napowietrzania reaktora biologicznego”

Przystępujący do przetargu musi spełnić warunki określone w SIWZ.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w godz. 800  -  1500 lub pocztą po wcześniejszym przesłaniu wniosku w formie pisemnej lub faksem.

SIWZ dostępna jest również na stronie internetowej: www.pinczow.com.pl – BIP link Wodociągi Pińczowskie

Termin realizacji zamówienia   do dnia 30 listopada 2007r. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Beata Kita tel. (041) 357-55-46 w godz. 800 – 1500.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

 – cena – 80 %

 - ilość wykonanych zamówień o zbliżonym zakresie w ostatnich 3 latach – 20%

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, sekretariat

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2007r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 września 2007r. o godz. 1030 w pokoju nr 8.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent będzie związany niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Pińczów, dn. 2007.08.20

SPECYFIKACJA

Odpowiedz na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie – dot. wyjaśnienia treści SIWZ W związku z otrzymaniem w dniu 07.09.2007r. zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Remont oczyszczalni ścieków w Pińczowie – modernizacja napowietrzania reaktora biologicznego” w zakresie dotyczącym parametrów technicznych (tj. średnica i wysokość reaktora oraz czy falowniki powinny uruchamiać dmuchawy na sygnał z tlenomierza) „Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. uprzejmie informują że zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie może udzielać wyjaśnień, jeżeli prośba o ich udzielenie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, który w tym przypadku wypada w dniu 12.09.2007r. W związku z powyższym przedmiotowe zapytanie pozostawia się bez odpowiedzi.

ogloszenie o wyborze oferty


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 30567

Wprowadził(a) do systemu: Beata Kita, data: 2007-08-22 13:54:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-08-23 09:23:07
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2014-02-07 15:18:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony