Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2142

Data publikacji:
2016-10-25 09:12:52

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Treść przetargu:O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy:

 

Nr ewid.

Nierucho-mości

Powierzchnia

gruntu w m2

Położenie

nierucho-mości

Nr księgi

wieczy-stej

Opis

nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

w zł

Wpłata

wadium

w zł

Część dz. nr 272/1

 

Część dz. nr 272/1

2374

 

 

200

Podłęże

obr.26

KI1P/

000

20847/6

 

Nierucho-mość

gruntowa

 

Działalność

rolnicza

 

Działalność gospodarcza

162,87

(Brutto)

miesięcznie

17,00

Część dz. nr

357/1

3081

Podłęże

obr.26

KI1P/

000

29564/1

Nierucho-mość

gruntowa

Działalność rolnicza

46,20

rocznie

5,00

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

 W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

● reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

● pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie lub w kasie Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wylicytowany w drodze przetargu  czynsz dzierżawny  podlega zapłacie nie później niż do dnia określonego w umowie dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona na okres trzech lat.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 413573871, wew. 315.

 

 

                                                                                                                         B U R M I S T RZ

                                                                                                             mgr inż. Włodzimierz Badurak

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 168
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2016-10-25 09:12:52
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2016-10-25 09:22:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu