Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2155

Data publikacji:
2016-11-22 14:26:26

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piaskowej w Pińczowie (projekt)”

Treść przetargu:

Pińczów, 21.11.2016r.

IPP.271.22.2016.IV

 

 

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

            Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piaskowej w Pińczowie (projekt)”

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający: Gmina Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, tel. (41) 234 52 30

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci:

- kanalizacji deszczowej o długości około – 470,00 mb;

- kanalizacji sanitarnej o długości około – 450,00 mb;

- przeprojektowanie istniejącej sieci wodociągowej (na większą średnicę) długość około 195,00 mb i zaprojektowanie dodatkowego odcinka sieci wodociągowej na całkowitej długości około – 200,00 mb. Należy również zaprojektować przyłącza do posesji do granicy działki gminnej wzdłuż ul. Piaskowej obszar leży na granicy dwóch obrębów: miejskim Pińczów i wiejski Pasturka. W skład opracowania wchodzi uzyskanie wszystkich oświadczeń, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Warunki techniczne sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy uzyskać na własny koszt w Wodociągach Pińczowskich.

W zakresie opracowania wchodzi:

-           projekt budowlany - 4 egz., projekt wykonawczy – 2 egz.;

-           wykonanie mapy do celów projektowych;

-           dokumentacja geotechniczna – 2 egz.;

-           opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

-           kosztorys inwestorski i nakładczy oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjne wraz ze szczegółowym przedmiarem robót,

-           całość opracowania należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, a kosztorysy także w formacie ath.

2.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.     Termin wykonania opracowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę : 30.08.2017r

4.     O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

-      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tzn. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;

-      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto: 100% cena

6.     Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

7.   Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty

8.   Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelna techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

9.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na opracowanie projektu w ramach zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piaskowej w Pińczowie (projekt) składanie ofert do 28.11.2016r. do godz. 0900w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 28.11.2016r., do godz. 0900.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.

11.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pok. nr. 3 w dniu 28.11.2016r o godz. 0915

12.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom niniejszego zapytania oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

13.    Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie - tel. 41 234 51 30

Bartłomiej Piasecki – podinspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie - tel. 41 234 51 32

 

 

Zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

Z-ca BURMISTRZA

……….....................................

podpis kierownika jednostki

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Kopia wyrysu z mapy sytuacyjnej z zaznaczonym obszarem projektowanej inwestycji – zał. 1,
  2. Wzór oferty – zał. 2,
  3. Wzór umowy – zał.3.

 

 

Załączone pliki
Zal. 1 - Rysunek zakresu projektowanej inwestycji Piaskowa.pdfZal. 1 (Zal. 1 - Rysunek zakresu projektowanej inwestycji Piaskowa.pdf - 1546.304 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 14:27:03 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal. 2 - formularz_ofertowy.docZal. 2 (Zal. 2 - formularz_ofertowy.doc - 43.008 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 14:28:16 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal. 3 - umowa wzor Piaskowa.docZal. 3 (Zal. 3 - umowa wzor Piaskowa.doc - 91.648 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 14:28:51 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie do zlozenia oferty wod kan Piaskowa.pdfZaproszenie (Zaproszenie do zlozenia oferty wod kan Piaskowa.pdf - 840.91 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 14:29:14 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 176
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2016-11-22 14:26:26
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2016-11-22 14:32:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu