Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2177

Data publikacji:
2017-01-17 12:15:31

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy:

 

Nr ewid.

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Powierzch.

gruntu

w m2

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

 w miejscowym  planie

Cena wywoławcza

w zł

Wpłata

wadium

w zł

110/1

KI1P/000

24561/5

909

Pińczów obr.02

Nieruchomość

gruntowa

 

Brak planu

30. 000,00

+ VAT

3.000,00

110/2

KI1P/000

24561/5

488

Pińczów obr.02

Nieruchomość

gruntowa

 

Brak planu

15.000,00

+ VAT

1.500,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 luty 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

  • Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

  • reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

    Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

    pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanych nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 413573871, wew. 315.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 316
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-01-17 12:15:31
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-01-17 13:29:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu