Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2179

Data publikacji:
2017-01-17 12:26:55

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Nr ewid.

Nierucho-

mości

Powierzchnia

gruntu w m2

Położenie

nierucho-

mości

Nr księgi

wieczy-

stej

Opis

nierucho-

mości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

w zł

Wpłata

wadium

w zł

Część dz. nr 357

 

 

Część dz. nr

357

2850

 

 

 

150

Podłęże

obr.26

KI1P/

000

29564/1

Nierucho-mość

gruntowa

 

Działalność

rolnicza

 

 

Działalność gospodarcza

123,48

(Brutto)

miesięcznie

  14,00

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 luty 2017r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

● reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

● pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2017 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie lub w kasie Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wylicytowany w drodze przetargu  czynsz dzierżawny  podlega zapłacie nie później niż do dnia określonego w umowie dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona na okres trzech lat.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 413573871, wew. 315.

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 251
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-01-17 12:26:55
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-01-17 13:29:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu