Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2191

Data publikacji:
2017-03-03 12:34:58

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II"

Treść przetargu:

 

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ramach zadania: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II”

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. Euro.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

      Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie odcinka kanalizacji deszczowej o dł. ok 120 mb. odprowadzającego wody opadowe z terenu targowicy miejskiej w Pińczowie przy ul. Armii Ludowej. Odbiornikiem wód opadowych będzie odprowadzalnik wody z zalewu - starorzecze Nidy.

      W zakres opracowania wchodzi dokumentacja techniczna (mapa do celów projektowych, projekt budowlano-wykonawczy, SST, kosztorys wraz ze szczegółowym przedmiarem robót), uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę  bądź zgłoszenia robót budowlanych.

2.   Termin wykonania zamówienia – do 31.08.2017 r. -  z tym że złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenie robót budowlanych do 30.06.2017 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tzn. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane -tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290) lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ramach zadania: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II”

– otwarcie ofert 09.03.2017 r. o godz. 915

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

 

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 09.03.2017 r. do godz. 900.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2017 r. o godz. 915 – pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Bernarda Bugaj – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

Załączniki:

1.       Kopia mapy sytuacyjnej z zaznaczonym obszarem projektowanej inwestycji

2.       Formularz ofertowy

3.       Wzór umowy

                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                                                                           mgr inż Włodzimierz Badurak


Załączone pliki
zal_nr_1_mapa.pdfzal.1 mapa sytuacyjna (zal_nr_1_mapa.pdf - 659.965 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:38:52 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal. 2_formularz_ofertowy.doczal.2 (Zal. 2_formularz_ofertowy.doc - 43.008 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:39:20 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal. 3_umowa wzor.doczal.3 (Zal. 3_umowa wzor.doc - 90.624 KB)
Data publikacji: 2017-03-03 12:39:33 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 137
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-03-03 12:34:58
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-03-03 13:39:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu