Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2199

Data publikacji:
2017-03-28 10:48:11

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

 

Lokal mieszkalny Nr 8,  składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. użytkowej 35,32 m2, położony na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym nr 35 B w Gackach - Osiedle. Z własnością lokalu związany jest udział do 3532/182369 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów obręb 18 Leszcze numerem działki 80/2 o powierzchni 1239 m2. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KI1P/00025785/8. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 45.000,00 złotych /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/.

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony 20.02.2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wysokość wadium wynosi 4.500,00 złotych /słownie: cztery tysiące pięćset złotych/.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 1000

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

  • reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

    Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

    pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 413573871, wew. 315.

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 205
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-03-28 10:48:11
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-03-28 10:52:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu