Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2212

Data publikacji:
2017-05-04 11:21:53

Przedmiot: Gmina Pińczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I

Treść przetargu:

Gmina Pińczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie miasta Pińczów – Sektor I
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
Ogłoszenie nr 500354-N-2017 z dnia 2017-05-04 10:52:23 r.
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
1 z 21 2017-05-04 11:05
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pińczów, krajowy numer identyfikacyjny 29100984000000, ul. ul. 3
Maja 10 , 28400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3573871 do 75, e-mail
sekretariat@pinczow.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminy.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.gminy.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
2 z 21 2017-05-04 11:05
www.bip.gminy.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.gminy.com.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
ul.3 MAJA 10 28-400 PIŃCZÓW
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
3 z 21 2017-05-04 11:05
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I
Numer referencyjny: OŚiGM.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90533000-2
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
4 z 21 2017-05-04 11:05
90514000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 850000,0
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
15 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie
podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art.24 ust.1 ustawy Pzp, 2)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
5 z 21 2017-05-04 11:05
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. z 2016 r., poz.
250), - aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze
zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie
obejmującym minimum przedmiot zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - wykonywał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co
najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -
dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem
zakładu lub urządzeniami technicznymi: • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • co najmniej 1 pojazdem do
obierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej w/w pojazdy muszą być: - pojazdami
trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, -
pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
6 z 21 2017-05-04 11:05
- dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo – transportową: •
usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od
granicy tej gminy, • usytuowaną na terenie do którego posiada tytuł prawny, • wyposażoną w
miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
gruntu, • wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy
odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone
przed działaniem czynników atmosferycznych, • wyposażoną w legalizowaną samochodową wagę
najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, • wyposażoną w
urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków
przemysłowych, • wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie
zatrudnionych osób, • na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz
miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122) 7.2. Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7.3. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w
7.1. ppkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te wymagania łącznie.
7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w 7.1 ppkt.2)
lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.5. Zamawiający
jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt.7.4 niniejszej SIWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W treści zobowiązania
powinien być określony: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, -
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy
udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-23
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
7 z 21 2017-05-04 11:05
Pzp 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe, podmiotu o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których
mowa w pkcie 7.4 7.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców
zgodnie z art.24 ust.1 Pzp. 7.7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie
dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie(podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Nie(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Nie(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Nie(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Nie(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Nie (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Nie(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Nie(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
8 z 21 2017-05-04 11:05
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) dokumenty, z których wynika
umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia
oferty). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne
pełnomocnictwo dla danej osoby. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
potwierdzającym : - brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt.7.6, -
spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w
pkt.7.1.ppkt.2) 3) wzory oświadczeń, o których mowa powyżej do ewentualnego wykorzystania
znajdują się pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzoryoswiadczen-
i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp 4) wykonawca
powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych
podmiotów w zakresie określonym w pkt.7.6 SIWZ zobowiązany jest zamieścić informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, 5) wykonawca zamierzający powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia
tych podmiotów w zakresie określonym w pkt.7.6 SIWZ zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu własnym wykonawcy. 6) w przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.2.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp. tj: 8.2.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w 7.1 ppkt 2 niniejszej SIWZ: 1) wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz.250 ze zm.), 2) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
9 z 21 2017-05-04 11:05
zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych
przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia, 3) wykaz wykonanej lub
wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na
odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w ilości nie mniejszej niż 1000
Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane - według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
następującymi zasobami – według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, z którego będzie
wynikać dysponowanie przez Wykonawcę: • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • co najmniej 1 pojazdem do
obierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej w/w pojazdy muszą być: - pojazdami
trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, -
pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
• bazą magazynowo – transportową: - która będzie usytuowana w gminie, z której terenu odbiera te
odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, - która będzie usytuowana na
terenie, do którego posiada tytuł prawny, - która będzie wyposażona w miejsce przeznaczone do
parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - która będzie
wyposażona w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych, - która będzie wyposażona w legalizowaną samochodową
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
10 z 21 2017-05-04 11:05
wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - która
będzie wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i
ścieków przemysłowych, - która będzie wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników
odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i
napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122) 8.2.2.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o
których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-23 i ust.5, Zamawiający żąda: 1) informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4)
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, 5) oświadczenie wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne według wzoru określonego w załączniki nr 4 do SIWZ, 6) oświadczenia wykonawcy o
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
11 z 21 2017-05-04 11:05
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716) według wzoru
określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 7.1 ppkt 2
niniejszej SIWZ: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250 ze zm.), 2) aktualne
zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze zm.) lub
równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym
minimum przedmiot zamówienia, 3) wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - według wzoru
określonego w załączniku nr 2 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
następującymi zasobami – według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, z którego będzie
wynikać dysponowanie przez Wykonawcę: • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, • co najmniej 2 samochodami przystosowanymi
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • co najmniej 1 pojazdem do
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
12 z 21 2017-05-04 11:05
obierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej w/w pojazdy muszą być: - pojazdami
trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, -
pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
• bazą magazynowo – transportową: - która będzie usytuowana w gminie, z której terenu odbiera te
odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, - która będzie usytuowana na
terenie, do którego posiada tytuł prawny, - która będzie wyposażona w miejsce przeznaczone do
parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - która będzie
wyposażona w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych, - która będzie wyposażona w legalizowaną samochodową
wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - która
będzie wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i
ścieków przemysłowych, - która będzie wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników
odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i
napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
13 z 21 2017-05-04 11:05
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych 0/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
14 z 21 2017-05-04 11:05
Nie tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie tak
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
15 z 21 2017-05-04 11:05
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja wieloetapowa
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
akcje edukacyjne 20
akcje liść 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
16 z 21 2017-05-04 11:05
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
17 z 21 2017-05-04 11:05
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, który nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, tj. spowodowanych: a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w takim
zakresie , w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego
stanu prawnego lub faktycznego, b) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane
są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3)Warunkiem wprowadzenia
zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu Konieczności,
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w
punkcie 19.1.ppkt 2) niniejszej SIWZ. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu
zmieniającego niniejszą umowę. 4)Termin powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w
zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających
zmiany w umowie. 5)Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
18 z 21 2017-05-04 11:05
aneksu pod rygorem nieważności. 6)Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - na zasadach i
w sposób określony w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę. 7)Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w punkcie 19.1 ppkkt 6 lit.a) niniejszej SIWZ, będzie odnosić się do części
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 8)W przypadku zmiany, o
której mowa w punkcie 19.1. ppkt 6 lit.a) niniejszej SIWZ, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 9)Zmiana
wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w punkcie 19.1. ppkt 6
lit.b) lub c) niniejszej SIWZ, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 10)W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 19.1. ppkt
6 lit.b) niniejszej SIWZ, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników
świadczących usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimum wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jaki wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy. 11)W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 19.1. ppkt 6 lit.c) niniejszej SIWZ,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom, świadczącym usługę. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących, usługę o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
19 z 21 2017-05-04 11:05
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 12)W celu zawarcia
aneksu, o którym mowa w punkcie 19.1. ppkt 6 niniejszej SIWZ, każda ze stron może wystąpić do
drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 13)W przypadku zmian, o których mowa w punkcie 19.1. ppkt
6 lit.b) lub c) niniejszej SIWZ, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany
dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ
na koszty wykonania umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed
jak i po zmianie) pracowników usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 19.1. ppkt 6 lit.b)
niniejszej SIWZ, lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której
mowa w punkcie 19.1. ppkt 6 lit.c) niniejszej SIWZ. 14)W przypadku zmiany, o której mowa w
punkcie 18.1. ppkt 6 lit.c) niniejszej SIWZ, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 7 dni roboczych dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w punkcie
19.1. ppkt.13 b) niniejszej SIWZ. 15)W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o
którym mowa w punkcie 19.1. ppkt 12 niniejszej SIWZ, strona, która otrzymała wniosek, przekaże
drugiej stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem. 16)W przypadku otrzymania przez stronę informacji o
niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić
z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 19.1. ppkt 12 niniejszej SIWZ. W takim przypadku przepisy
punktu 19.1. ppkt 13-15 oraz 17 stosuje się odpowiednio. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w
terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8393...
20 z 21 2017-05-04 11:05
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: 110:00:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ

                                                                                                                                                                mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
specyfikacja_1_ak.docxzal.nr 1 (specyfikacja_1_ak.docx - 88.881 KB)
Data publikacji: 2017-05-04 11:29:10 Redaktor: Bożena Liber

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 222
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-05-04 11:21:53
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-05-04 12:19:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu