Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2214

Data publikacji:
2017-05-09 14:07:37

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie"

Treść przetargu:

IPP.271.3.2017.I

                                                                                             

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Pińczowie, na odcinku o łącznej długości ok. 940 m (710 m - 1KDD i 80 KDD oraz 230m - 2 KDD), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2)      Zakres projektu:

a)      Parametry ulicy zgodnie z zapisami w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierciczów” na obszarze miasta Pińczowa, uchwalonego uchwałą Nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2014 r., poz. 3170, w tym:

㤠28.

1.    Wyznacza się Tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1-5KDL, 1-9KDD z podstawowym przeznaczeniem terenów pod drogi (ulice) publiczne klasy lokalnej (1-5KDL) i dojazdowej (1-9KDD).

2.     Urządzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrębie linii rozgraniczających dróg (ulic) 1-5KDL, 1-9KDD, z wyposażeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi, mogą być odpowiednio:

1)      elementy dróg i urządzenia obsługi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, zatoki i zadaszenia przystankowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe w poziomie jezdni,

2)      urządzenia techniczne dróg wraz z infrastrukturą techniczną.

3.    Ustala się szerokości dróg (ulic) publicznych gminnych w liniach rozgraniczających:

1)      dla drogi (ulicy) klasy lokalnej:

a)   1 KDL - ul. Grodziskowa 12 m odcinkowo zmienna od szerokości 15 m do 24 m oraz wg geometrii skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,

b)   2 KDL- ul. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego odcinkowo zmienna o szerokości od 12m do 16m oraz wg geometrii skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,

c)    3 KDL- ul. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego odcinkowo zmienna o szerokości od 12m do 13m, zgodnie z rysunkiem planu,

d)   4 KDL- w ciągu ul. ks Kordeckiego o szerokości 15 m oraz wg geometrii skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,

e)    5 KDL- o szerokości 15 m oraz wg geometrii skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu.

2)      dla dróg (ulicy) klasy dojazdowej:

a)   1 KDD - ul. Ogrodowa, odcinkowo zmienna o szerokości od 10,0 m do 23,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b)   2 KDD - odcinkowo zmienna o szerokości od 10,0 m do 12,0 m oraz wg geometrii skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,

c)    3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD - o szerokości 10 m oraz wg geometrii skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu,

3)      rysunek planu przedstawia odcinkowe poszerzenia i zawężenia szerokości w liniach rozgraniczających wynikające z istniejącego zagospodarowania.

4.    Drogi (ulice) powinny mieć zapewnione wymagane parametry techniczne i dostępność.

5.    Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg publicznych ustala się możliwość lokalizacji:

1)      sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej funkcjonalnie z drogami,

2)      zieleń o charakterze izolacyjnym, obiekty małej architektury,

3)      ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w obrębie linii rozgraniczających.

6.       Warunki kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z odpowiednimi ustaleniami § 11.

 

oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów, uchwalonego uchwałą Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku /Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 72 z 2010r., poz. 536/ ze Zmianą Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów, uchwaloną uchwałą Nr XLIX/405/14  Rady  Miejskiej w Pińczowie z dnia  26 lutego 2014 roku /Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r., poz.1244/, w tym:

 

„§378.

1.    Wyznacza się obszar o symbolu 80 KDD, którego przeznaczeniem jest ulica dojazdowa, należąca do układu obsługującego.

2.    Ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania terenu:

1)      ulica obsługiwać będzie wyłącznie ruch dojazdowy;

2)      jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa;

3)      minimum chodnik jednostronny o szerokości 1,50 m;

4)      szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - zgodnie z rysunkiem planu;

5)      zakaz tymczasowego, niezgodnego z funkcją i przeznaczeniem zagospodarowania terenu.

3.    Skrzyżowania typu prostego z drogą o symbolu 04 KDG.

4.    W pasie drogowym dopuszcza się umieszczanie ciągów infrastruktury wspólnego użytku oraz odcinków przyłączy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach zarządcy drogi.”

 

f)       Zaprojektować należy: jezdnię dwupasową, dwukierunkową, chodnik, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa), kanał technologiczny oraz kanalizację sanitarną. Uwzględnić rozwiązanie kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną drogą.

g)      Stan istniejący  (zaczynając od skrzyżowania z  ul. Grodziskową):

-      odcinek zagospodarowany – destrukt o szerokości ok. 4,0 m, linia energetyczna napowietrzna n.n.  wraz z oświetleniem ulicznym, sieć wodociągowa – odcinek dł. ok. 550m (1KDD);

-      odcinek niezagospodarowany, droga gruntowa – odcinek dł. ok. 160m (1KDD i 80 KDD);

-      odcinek częściowo utwardzony kruszywem, częściowo niezagospodarowany – dł. 230m (2KDD);

 

3)      Wykaz elementów opracowania:

1)  Dokumentacja projektowa w zakresie i ilości niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym m.in.: wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje, mapy do celów projektowych w skali 1:500, projekty podziału nieruchomości (ok. 40 działek do podziału);

2)  Koncepcja projektowa do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed opracowaniem projektu;

3)  Dokumentacja geotechniczna – 2 egz.;

4)  Projekt wykonawczy – w 3 egz.;

5)  Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, po 2 egz.;

6)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz.;

7)  Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia;

8)    Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji ruchu również w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD, przy czym kosztorys inwestorski także w formacie ath.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: 31.08.2018r.

 

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej zaproszenia;

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.:Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie- otwarcie ofert 18.05.2017r., o godz. 1130.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

 

5.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 18.05.2017r., do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2017r., o godz. 1130 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

 

6.         Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena – wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Punkty uzyskane w kryterium „Cena” będą obliczone wg wzoru:

    C najniższa

PC = -------------------- x 100 pkt

C badana

PC – liczba punków uzyskana w ocenie

C najniższa -  cena brutto oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C badana  - cena brutto oferty ocenianej

 

7.     Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania oraz posiadać najniższą cenę.

2)     Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z kopią tych uprawnień i zaświadczeniem o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3)     Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

8.       Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

 

9.     Pozostałe informacje:

1)    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)    Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)    Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

 

 

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

 

 

Zał.1:

1.       Mapa z lokalizacją przedsięwzięcia – zał. 1a, 1b, 1c;

2.       Wypisy z mpzp – zał. 2a i 2b;

3.       Formularz ofertowy – zał. 3;

4.       Wzór umowy – zał. 4;

 

Pińczów, 09.05.2017r.

 

 

 

Załączone pliki
Zal.1a,b,c-mapy z lokalizacja przedsiewziecia - ul. Ogrodowa 2.pdfZal. nr 1 a,b,c (Zal.1a,b,c-mapy z lokalizacja przedsiewziecia - ul. Ogrodowa 2.pdf - 5126.515 KB)
Data publikacji: 2017-05-09 14:10:01 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2a-Wyciag z mpzp -1KDD i 2KDD - ul. Ogrodowa 2.docZal. nr 2a (Zal.2a-Wyciag z mpzp -1KDD i 2KDD - ul. Ogrodowa 2.doc - 146.432 KB)
Data publikacji: 2017-05-09 14:10:51 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2b-Wyciag z mpzp-50KDD i 80KDD - ul. Ogrodowa 2.docZal. nr 2b (Zal.2b-Wyciag z mpzp-50KDD i 80KDD - ul. Ogrodowa 2.doc - 184.832 KB)
Data publikacji: 2017-05-09 14:11:03 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3-formularz ofertowy - ul. Ogrodowa 2.docZal. nr 3 (Zal.3-formularz ofertowy - ul. Ogrodowa 2.doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2017-05-09 14:11:14 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4-wzor umowy-ul. Ogrodowa 2.docZal. nr 4 (Zal.4-wzor umowy-ul. Ogrodowa 2.doc - 72.704 KB)
Data publikacji: 2017-05-09 14:11:38 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-projekt_budowy_ulicy_Ogrodowej_w_Pinczowie_2.pdfZaproszenie do złozenia ofert (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-projekt_budowy_ulicy_Ogrodowej_w_Pinczowie_2.pdf - 911.146 KB)
Data publikacji: 2017-05-09 14:12:26 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 150
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-05-09 14:07:37
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-05-09 14:14:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu