Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2217

Data publikacji:
2017-05-12 10:10:16

Przedmiot: Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”

Treść przetargu:

 

”Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

   w Pińczowie

ul. Batalionów Chłopskich 160

28-400 Pińczów

NIP 6621666046

 

tel/fax +48 41 357 55 46

e-mail: wodciagip@interia.pl

www.wodociagipinczowskie.net

 

Znak sprawy: FS/DI/                /2017                                                                                  Pińczów;  12.05.2017r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska,           w tym  adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0227/16-00 z dnia 20.04.2017r.

I.  Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie”

 ul. Batalionów Chłopskich 160,

 28-400 Pińczów

 NIP 662-16-66-046

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 2164 j.t. z póź. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych zgodnie
    z formularzem cenowym - załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia, tj.:

·         długopisów,

·         upominkowych zestawów piśmienniczych,

·         teczek na dokumenty, 

·         skórzanych toreb na dokumenty,

·         toreb na dokumenty z suwakiem,

·         przenośnych pamięci usb -16 GB i 4 GB,

·         kubków porcelanowych - 330 ml + opakowanie,

·         filiżanek porcelanowych 170 ml,

·         latarek,

·         kamizelek odblaskowych,

·         zapalniczek,

·         opasek odblaskowych,

·         zestawów do wina,

·         toreb na zakupy,

·         parasoli automatycznych,

·         miar- 5m,

·         zestawów kredek,

·         toreb na prezent,

·         smyczy,

·         notesów A4  i A5 w kratkę,

·         otwieraczy do butelek,

·         zestawów 5 gier w drewnianym pudełku,

·         piłek antystresowych.

Na wszystkich wyżej wymienionych artykułach Wykonawca jest zobowiązany wykonać nadruk/grawer/ trwałą naklejkę itp.:

a)    Logotypu Zamawiającego (załącznik nr 4),

b)    Logo POIiŚ wraz z dopiskiem po prawej stronie Fundusze Europejskie, Infrastruktura i Środowisko,

c)    Flagę Unii Europejskiej z dopiskiem z lewej strony Unia Europejska, Fundusz Spójności,

 

opcjonalnie, jeżeli rozmiar lub materiał produktu promocyjnego na to pozwoli:

 

d)    Nazwa projektu: Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej                w aglomeracji Pińczów”

e)    Informację o współfinansowaniu projektu, tj. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko”,

 

dodatkowo na notesach A4 i A5, kubkach porcelanowych, torbach na prezenty, torbach na zakupy:

 

f)     Przykładowe zdjęcie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania (Wersja elektroniczna zdjęcia do nadruku zostanie przekazana Wykonawcy zamówienia).

 

Niezbędne dane dostępne są na stronie:

-http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu

 

 

2.     Zakres zamówienia obejmuje :

-   wykonanie artykułów reklamowych, w tym  umieszczenie na produktach w/w informacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020
oraz wskazówkami Zamawiającego,

-     dostarczenie artykułów reklamowych do siedziby Zamawiającego.

 

Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału np. grawerowanie, laserowe, nadruk, nalepka, tłoczenie.

 

3. W celu oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zaproponowanych materiałów promocyjnych przez poszczególnych Wykonawców Zamawiający żąda dołączenia do złożonej oferty próbek każdego z gadżetów (bez nadruku/graweru) oraz próbek wybranych produktów prezentujących możliwe techniki umieszczenia informacji, które zamierza zastosować w odniesieniu do gadżetów wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia tj. grawerowanie, laserowe, nadruk, nalepka, tłoczenie (zamieszczone informacje mogą być dowolne). Wykonawca przekazuje próbki bezpłatnie. Próbki po wyborze oferty przez Zamawiającego podlegają zwrotowi. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego odbioru próbek. 

 

4. Złożona oferta bez załączonych próbek materiałów promocyjnych nie będzie podlegała ocenie.

 

 

IV. Termin realizacji zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia : 30 czerwca 2017 r.

 

 

V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

 

1)    Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,

 

2)    Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia,

 

3)    Próbki  materiałów promocyjnych.

 

 

 

VI. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 

1.    Zamawiający przy ocenie oferty będzie posługiwał się następującymi kryteriami: cena (50%), ocena walorów jakościowo- estetycznych (30%), termin realizacji zamówienia (20%).

2.    Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów, tj. cena,walory jakościowo- estetyczne i termin wykonania

3.    Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób- Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród złożonych ofert otrzyma 5 0 punktów, natomiast pozostali odpowiednio mniej według wzoru:

 

 

 


                         C

C =                x  50

             C

 

C-liczba punktów za kryterium cena

 

Cₐ- cena minimalna

 

Cₓ- cena oferty badanej

 

4.    Punkty za kryterium walory jakościowo- estetyczne zostaną przyznane w skali od 0 do 30. Podstawą oceny będzie ogólne wrażenie wzrokowe oparte na staranności, czytelności, jakości materiałów oraz wykonaniu i użytej kolorystyce.

5.    Punkty w kryterium termin wykonania będą przyznawane następująco.

0 pkt- za deklarowany termin wykonania do dnia 30.06.2017 roku.

20 pkt- za deklarowany termin wykonania do dnia 19.06.2017 roku

 

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą.

 

 

 

 

 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Zdzisław Chrobot- kierownik Działu Inwestycji i Ochrony  Środowiska

 tel. 41 357 55 46

email: zdzislaw.chrobot@wodociagipinczowskie.net

 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: Oferta na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”

 

Ofertę wraz próbkami należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego) w zaklejonych oznakowanych kopertach w siedzibie spółki ” Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowieul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów                          w terminie do dnia 23 maja 2017 r., do godziny 10:00 w Sekretariacie.

 

 Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie spółki ” Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowieul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów w dniu 23 maja 2017 r. o godzinie 10:15. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną poinformowani faxem bądź drogą mailową .

 

 

 

VII. Załączniki:

 

1)      Formularz ofertowy,

2)      Formularz cenowy,

3)      Wzór umowy,

4)      Logo zamawiającego,

5)      Przykładowe zdjęcie.

 

 

Załączone pliki
Zaproszenie_gadzety.pdf (Zaproszenie_gadzety.pdf - 1185.538 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 10:15:29 Redaktor: Zdzisław Chrobot
Zal1_formularz_ofertowy_g.pdf (Zal1_formularz_ofertowy_g.pdf - 289.481 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 10:15:38 Redaktor: Zdzisław Chrobot
Zal2_formularz_cenowy_g.pdf (Zal2_formularz_cenowy_g.pdf - 267.73 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 10:15:49 Redaktor: Zdzisław Chrobot
Zal3_umowa.pdf (Zal3_umowa.pdf - 307.156 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 10:16:12 Redaktor: Zdzisław Chrobot
Logo_Wodociagi_Pinczowskie.jpg (Logo_Wodociagi_Pinczowskie.jpg - 821.214 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 10:16:49 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 181
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2017-05-12 10:10:16
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-05-12 12:57:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu