Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2236

Data publikacji:
2017-06-02 14:58:13

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie” (budżet obywatelski).

Treść przetargu:

IPP.271.1.2017.I

                                                          

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie” (budżet obywatelski).

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest remont chodników i bezpieczników na ul. Bednarskiej i fragmencie ul. Spółdzielczej w Pińczowie (na działkach o nr ewid. gruntów: 259 w obr. 13 i 1 w obr. 08 w Pińczowie .

 

2)      Zakres robót:

-        rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50cm oraz krawężników i obrzeży,

-        wyrównanie istniejącej podbudowy,

-        ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym na chodniku, grubość 8 cm, na zjazdach - kolor grafitowy (łącznie 772,4m2) i nowych betonowych krawężników (129,0m) i obrzeży (381,4m) w kolorze szarym;

-        regulacja pionowa studzienek telefonicznych, dla zaworów wodociągowych, dla włazów kanałowych, dla kratek ściekowych ulicznych;

 

3)      Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna, w tym przedmiar robót (załącznik nr 1a do zaproszenia) i lokalizacja na mapie (załącznik nr 1b do zaproszenia), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1c do zaproszenia) .

 

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.07.2017r.

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

 

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na realizację zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie” - otwarcie ofert 09.06.2017r., o godz. 1015.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

 

5.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 09.06.2017r., do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2017r., o godz. 1015 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

 

6.         Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

 

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

70%

2

Okres udzielonej rękojmi

30%

 

 

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 70

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 70 wskaźnik stały

70 %

70 pkt

2

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie rękojmi  na okres:

  • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
  • 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 15 pkt
  • 60 miesiące, wykonawca otrzyma – 30 pkt

30%

30 pkt

 

 

7.       Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, tj. osób  skierowanych przez wykonawcę do realizacji tego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.  Warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie n/w osobami:

·      Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (należy przedstawić kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

oraz 

·      minimum 3 osoby zatrudnione przez cały okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu).

3)      Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

8.       Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

 

9.       Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 30% wartości umowy.

 

Zał.1:

1.      Przedmiar robót, kosztorys ofertowy – zał. 1a;

2.      Lokalizacja na mapie – zał. 1b;

3.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 1c;

4.      Formularz ofertowy – zał. 2;

5.      Wzór umowy – zał. 3;

 

Pińczów, 02.06.2017r.

Załączone pliki
Zal.1a_-_Przedmiar-Kosztorys ofertowy-Bednarska.pdfZał. 1a (Zal.1a_-_Przedmiar-Kosztorys ofertowy-Bednarska.pdf - 217.985 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 14:59:32 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1b_-_lokalizacja_na_mapie-Bednarska.pdfZał.1b (Zal.1b_-_lokalizacja_na_mapie-Bednarska.pdf - 1716.135 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 15:00:48 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1c_-_STWiOR-Bednarska.pdfZał.1c (Zal.1c_-_STWiOR-Bednarska.pdf - 1044.649 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 15:01:14 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-Bednarska.docZał.2 (Zal.2_-_formularz_oferty-Bednarska.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 15:01:41 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy-Bednarska.pdfZał.3 (Zal.3_-_wzor_umowy-Bednarska.pdf - 385.956 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 15:02:22 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Bednarska.pdfZaproszenie do złozenia ofert - Bednarska (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Bednarska.pdf - 1315.116 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 15:03:08 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 132
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-06-02 14:58:13
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-06-02 15:08:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu