Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2243

Data publikacji:
2017-06-13 09:07:23

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy:

 

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położona w Pińczowie przy ul. Złotej 16, obręb 13, oznaczona jako działka nr 505/8 i nr 505/9, o łącznej powierzchni 0,0545 ha, nr księgi wieczystej KI1P/00021549/4, nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług towarzyszących

 

Cena wywoławcza          -   250 000,00 zł

Wadium                           -    25 000,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

  • reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

    (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu),

  • pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2017 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 41 357 38 71, wew. 315.

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 225
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-06-13 09:07:23
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-06-13 11:03:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu