Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2252

Data publikacji:
2017-06-20 14:55:36

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: "Przebudowa drogi Sadek - Kozubów"

Treść przetargu:

 IPP.271.5a.2017.I

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Przebudowa drogi Sadek - Kozubów”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowościach: Sadek (dz. 603, obr. 27), Bugaj (dz. 67, obr. 6) i Kozubów (dz. 54, obr. 15), o łącznej długości 2056,00 m wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych.

2)      Zakres projektu:

a)      Parametry:

Zaprojektować należy jezdnię dwupasową, dwukierunkową, o nawierzchni bitumicznej, szer. min. 4,0m, obustronne pobocza z kruszywa, szer. min.0,5m.,  w miarę możliwości terenowych.

b)      Wykaz elementów opracowania:

-      Dokumentacja projektowa (projekt techniczny) do zgłoszenia robót budowlanych, w tym wymagane uzgodnienia, mapy oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) – 5 egz.

-      Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, po 2 egz.;

-      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz.;

-      Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia;

-      Projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji ruchu również w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD, przy czym kosztorys inwestorski także w formacie ath.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: 30.11.2017r.

 

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej zaproszenia;

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: Przebudowa drogi Sadek – Kozubów” - otwarcie ofert 28.06.2017r., o godz. 1015.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

 

5.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 28.06.2017r., do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2016r., o godz. 1015 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

 

6.         Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena – wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Punkty uzyskane w kryterium „Cena” będą obliczone wg wzoru:

 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100

gdzie:

-      Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

-      Cb – cena oferty badanej

-      100 wskaźnik stały

 

 

7.     Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania oraz posiadać najniższą cenę.

2)     Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z kopią tych uprawnień i zaświadczeniem o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3)     Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

8.       Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

 

9.     Pozostałe informacje:

1)    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania..

2)    Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

            

 

 

Zał.1:

1.       Mapa z lokalizacją przedsięwzięcia – zał. 1;

2.       Formularz ofertowy – zał. 2;

3.       Wzór umowy – zał. 3;

 

Pińczów, 20.06.2017r.

 

 

 

Załączone pliki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Sadek-Kozubow_2.pdfZaproszenie (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Sadek-Kozubow_2.pdf - 964.341 KB)
Data publikacji: 2017-06-20 15:03:27 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1_Mapa_z_lokalizacja_przedsiwewziecia_Sadek_Kozubow2.pdfZał.1 (Zal.1_Mapa_z_lokalizacja_przedsiwewziecia_Sadek_Kozubow2.pdf - 1524.602 KB)
Data publikacji: 2017-06-20 15:04:15 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-Sadek-Kozubow2.docZał.2 (Zal.2_-_formularz_oferty-Sadek-Kozubow2.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2017-06-20 15:04:45 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3-wzor_umowy-Sadek-Kozubow2.pdfZał.3 (Zal.3-wzor_umowy-Sadek-Kozubow2.pdf - 401.363 KB)
Data publikacji: 2017-06-20 15:05:05 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 107
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-06-20 14:55:36
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-06-20 15:07:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu