Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2257

Data publikacji:
2017-06-27 13:17:11

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność  Gminy:

 

Położenie nieruchomości – Gacki - Osiedle (obręb 18 Leszcze)

Nr ewidencyjny nieruchomości – 78/1

Powierzchnia nieruchomości – 615 m2

Nr Księgi wieczystej KI1P/00026491/7

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłym ośrodku zdrowia oraz budynkiem garażowym

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu

Obciążenia i zobowiązania na rzecz osób trzecich – zbiornik na ścieki znajduje się na nieruchomości sąsiedniej (dodatkowych informacji na temat wywozu ścieków można uzyskać w Urzędzie Miejskim pokój 41).

 

Cena wywoławcza    - 190. 000,00 zł

Wadium                     -   19.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

  • reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

    (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu),

  • pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2017 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanych nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 41 357 38 71, wew. 315.

w. z. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 236
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-06-27 13:17:11
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-06-27 14:01:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu