Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2258

Data publikacji:
2017-07-04 12:18:55

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

 

Opis i położenie nieruchomości:      Boks garażowy Nr 5

Boks garażowy Nr 6

                       Boks garażowy Nr 7

Boksy znajdują się w budynku garażowym wielostanowiskowym (tj. blaszak) położonym w Gackach obręb 18 Leszcze, na części nieruchomości oznaczonej

nr działki 479/4.

Powierzchnia użytkowa boksu:   19 m2- każdy.

Nr księgi wieczystej:    KI1P/00023216/5.

Termin wnoszenia opłat:    miesięcznie.

Zasady aktualizacji opłat:   nie częściej niż jeden rok.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu  -   38,00 zł  (netto)

   Wadium      -    7,00 zł

Do wylicytowanego miesięcznego czynszu najmu doliczony zostanie podatek VAT (23%).

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpień 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

● reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

● pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2017 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie lub w kasie Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Kwota czynszu najmu ustanowiona w drodze przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia określonego w umowie najmu. Umowa najmu zostanie sporządzona na czas nieokreślony.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 413573871, wew. 315.

                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr inż. Marek Zatorski

                                                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 175
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-07-04 12:18:55
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-07-04 13:16:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu