Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Szkół w Pińczowie

Adres:
7 Źródeł
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573891, fax. 413573891
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2267

Data publikacji:
2017-07-14 08:32:20

Przedmiot: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:

Zespół Szkół w Pińczowie

 

28-400 Pińczów, ul. 7 Źródeł 7, tel. 04135-724-44

fax: 04135-738-91

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p. n.: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

NA ZADANIE p.n.

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

1.      Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem : Zespół Szkół w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów , od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 , tel. 41 3572444 .

Koszt specyfikacji : bezpłatna

 

2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http ://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetarg.

3.      Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.10.00.00-9

 

I Przedmiot zamówienia

I.1) Rodzaj zamówienia: usługi

I.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

- Zespół Placówek Oświatowych w Gackach

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bogucicach

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zagości

I.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie.

I.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie.

I.1.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r. Zakończenie : 22.06.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI TRAS DOWOZU UCZNIÓW

 

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca ustala rozkład jazdy. Lokalizację przystanków oraz godziny przyjazdu i odjazdu Wykonawca ustala w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły lub placówki oświatowej . Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą.

Rozkład jazdy powinien zawierać nazwy przystanków ( punkty zbiorcze), godziny odjazdu/przyjazdu oraz długość trasy ( kilometry ).

Długość trasy liczona jest od pierwszego przystanku ( miejsca wsiadania dziecka ) do końcowej szkoły lub placówki oświatowej.

Przebieg trasy z kolejnością przystanków, długością trasy( kilometry) oraz godzinami na danych przystankach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po jej ustaleniu.

 

II . INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

II.1) WADIUM

Informacje na temat wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł w terminie do 21.07.2017 r. do godz. 9:00

Wadium wnosi się na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Pińczowie Bank Spółdzielczy

26 8509 0002 2001 0004 8624 0001


II. 2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :

- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

- posiadających wymagane uprawnienia do prowadzenia autobusów, określone w art.26 ust 2 b.

II.3) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.


II.4) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi dysponować tyloma pełnosprawnymi autobusami na każdą trasę, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów.

Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie określonej liczby dzieci na zajęcia szkolne, a następnie ich powrót do domów.

Wykonawca musi też dysponować autobusami zastępczymi.

II. 5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm. ) w liczbie odpowiadającej ilości zaproponowanych autobusów.

II.6 ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy – wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową.

II.7) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

II.7.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć :

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;- załącznik nr 2 A do SIWZ

oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 ustaw wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia.

Dokumenty o których mowa winny być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę .

 

II.8) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

III Kryteria oceny ofert

A) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem :

1) CENA - 60 %

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 60 punktów.

B ) Wiek autobusu - 40%

a) do 10 lat , wykonawca otrzyma - 40 pkt.

b) od 11 do 15 lat, wykonawca otrzyma – 10 pkt

c) 15 lat i więcej, wykonawca otrzyma – 0 pkt.


Z pośród ważnych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów we wszystkich kryteriach.

W toku oceny Zamawiającego może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


III.1 ) Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół w Pińczowie , ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów
( Sekretariat) w terminie do 21.07.2017 r. do godz. 9.00

 

III.2) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017 r. o godz. 9.15 w Zespole Szkół w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów

III.3) Termin związania ofertą :

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni ; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

się z upływem terminu składania ofert.

 

Załączone pliki

- Specyfikacja z załącznikami

 Pińczów dn. 14.07.2017 r.

Załączone pliki
ZALACZNIKNR1OFERTA69zx.pdf (ZALACZNIKNR1OFERTA69zx.pdf - 69.573 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 08:58:46 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR4OSWIADZCZENIE69zx.pdf (ZALACZNIKNR4OSWIADZCZENIE69zx.pdf - 79.504 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 08:59:43 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR5ILOSCDNIODWOZU69zx.pdf (ZALACZNIKNR5ILOSCDNIODWOZU69zx.pdf - 98.621 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 08:59:56 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR6WYKAZDOWOZU69zx.pdf (ZALACZNIKNR6WYKAZDOWOZU69zx.pdf - 79.643 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 09:00:05 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR269zx.pdf (ZALACZNIKNR269zx.pdf - 90.691 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 09:00:18 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR868zx.pdf (ZALACZNIKNR868zx.pdf - 62.838 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 09:00:27 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKR7WYKAZUSLUGZ3LAT69zx.pdf (ZALACZNIKR7WYKAZUSLUGZ3LAT69zx.pdf - 72.196 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 09:00:35 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKR9UMOWA69zx.pdf (ZALACZNIKR9UMOWA69zx.pdf - 97.372 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 09:00:43 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR369zxa.pdf (ZALACZNIKNR369zxa.pdf - 74.378 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 10:28:16 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR369zxb.pdf (ZALACZNIKNR369zxb.pdf - 74.787 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 10:28:26 Redaktor: Łukasz Górczyński
ZALACZNIKNR2AOSWIADCZENIE69zx.pdf (ZALACZNIKNR2AOSWIADCZENIE69zx.pdf - 98.127 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 10:30:51 Redaktor: Łukasz Górczyński
Ogloszenie1718ZS.pdf (Ogloszenie1718ZS.pdf - 207.253 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 09:06:57 Redaktor: Łukasz Górczyński
Specyfikacjadowozdziec1718ZS.pdf (Specyfikacjadowozdziec1718ZS.pdf - 146.488 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 09:16:30 Redaktor: Łukasz Górczyński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 174
Wprowadził do systemu: Łukasz Górczyński, data: 2017-07-14 08:32:20
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-07-14 08:40:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu