Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2269

Data publikacji:
2017-07-14 11:12:06

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.:„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Treść przetargu:

Pińczów, 14.07.2017r.

IPP.271.13.2017.IV

                                                          

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie fundamentów świetlicy wiejskiej wraz z ich izolacjami oraz dociepleniem i obsypaniem gruntem, na działce o nr ewidencji gruntów 522 w obr. 37 Wola Zagojska.

2)    Zakres robót:

-      roboty ziemne – wykopy i zasypki;

-      wykonanie fundamentów i ścian fundamentach świetlicy wiejskiej;

-      izolacje przeciwwilgociowe i termiczne;

3)    Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt techniczny (załącznik nr 1a), w tym przedmiar robót (załącznik nr 1b) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1c).

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.09.2017r.

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 60 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

-      nazwę i adres wykonawcy;

-      adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

-      opis: OFERTA na realizację zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna  - otwarcie ofert 21.07.2017r., o godz. 1215.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

5.         Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1)    Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

2)    Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:

-      zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.

-      wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,

-      uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.

6.         Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty

7.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 21.07.2017r., do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r., o godz. 1215 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.

8.       Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

70%

2

Okres udzielonej rękojmi

30%

 

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 70

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 70 wskaźnik stały

70 %

70 pkt

2

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie rękojmi  na okres:

  • 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
  • 72 miesięcy, wykonawca otrzyma – 15 pkt
  • 96 miesięcy, wykonawca otrzyma – 30 pkt

30%

30 pkt

 

8.    Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, tj. osób  skierowanych przez wykonawcę do realizacji tego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.  Warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie n/w osobami:

·      Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (należy przedstawić kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

oraz 

·      minimum 3 osoby zatrudnione przez cały okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu).

3)      Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

9.    Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Bartłomiej Piasecki – podinspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

10. Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.1:

1.      Projekt techniczny – zał. 1a;

2.      Przedmiar robót, kosztorys ofertowy– zał. 1b;

3.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 1c;

4.      Formularz ofertowy – zał. 2;

5.      Wzór umowy – zał. 3;

Załączone pliki
Zal.1a_Projekt_techniczny_Wola_Zagojska.7z.001Zal.1a (Zal.1a_Projekt_techniczny_Wola_Zagojska.7z.001 - 2991.117 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 11:15:24 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1b_Kosztorys_Wola_Zagojska.pdfZal.1b (Zal.1b_Kosztorys_Wola_Zagojska.pdf - 212.963 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 11:15:44 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1c_STiWRB_WOLA_ZAGOJSKA.7z.001Zal.1c (Zal.1c_STiWRB_WOLA_ZAGOJSKA.7z.001 - 590.796 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 11:16:00 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy-Wola_Zagojska.docZal.3 (Zal.3_-_wzor_umowy-Wola_Zagojska.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 11:16:31 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Wola_Zagojska (1).pdfZaproszenie (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Wola_Zagojska (1).pdf - 1456.803 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 11:16:56 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-Wola_Zagojska.docZal.2 (Zal.2_-_formularz_oferty-Wola_Zagojska.doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 08:33:58 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 132
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-07-14 11:12:06
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-07-14 11:22:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu