Wersja do druku

Zamawiający:

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

Adres:
ul. 1 Maja 5a
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413572884, fax. 0413577671
E-mail:gm2sekretariat@go2.pl
Strona www:

Numer ID: 2270

Data publikacji:
2017-07-14 15:10:53

Przedmiot:
Przedmiot:

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie , 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84
fax : 04135-728-84


OGŁASZA
Przedmiot: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:

Treść przetargu:

                      
                                             Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie
 
                    28-400 Pińczów, ul. 1-go Maja 5A, tel. 04135-728-84
                                          fax:  04135-728-84                            
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p.n.:

 NA ZADANIE p.n. 

„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018  w formie biletów miesięcznych”

   
1.      Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem : Gimnazjum Nr 2  w Pińczowie,
ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów , od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30  , 
tel. 41 35728-84 .
Koszt specyfikacji : bezpłatna
 
2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
          http ://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetarg.
3.      Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
      Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.10.00.00-9
 
      I Przedmiot zamówienia
I.1) Rodzaj zamówienia: usługi
I.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : „ Świadczenie usługi  w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1  w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów  w  roku  szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”
- Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie - Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie
- Szkoła Podstawowa w Młodzawach
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Brzeście  
- Punkt Przedszkolny w Szarbkowie
- Przedszkole Nr 1 w Pińczowie
- Niepubliczne Gimnazjum z uprawnieniami Szkoły Publicznej
I.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie.
I.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie.
I.1.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : od 01.09.2017r. do 22.06.2018r.
 
SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI TRAS DOWOZU UCZNIÓW
 
Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca ustala rozkład jazdy. Lokalizację przystanków oraz godziny przyjazdu i odjazdu Wykonawca ustala w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły lub placówki oświatowej . Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą. 
   Rozkład jazdy powinien zawierać nazwy przystanków ( punkty zbiorcze), godziny odjazdu/przyjazdu oraz długość trasy (kilometry ).
Długość trasy liczona jest od pierwszego przystanku ( miejsca wsiadania dziecka ) do końcowej szkoły lub placówki oświatowej.
Przebieg trasy z kolejnością przystanków, długością trasy( kilometry) oraz godzinami na danych przystankach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po jej ustaleniu.
 
II . INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
     I TECHNICZNYM
II.1) WADIUM 
Informacje na temat wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł w terminie do 21.07.2017r.                  do godz. 9:30
Wadium wnosi się na rachunek bankowy Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie 
Bank Spółdzielczy
79 8509 0002 2001 0004 8712 0001
II. 2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :
- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
   - posiadających wymagane uprawnienia do prowadzenia autobusów, określone w art.26 ust 2 b.
II.3)  Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
II.4) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi dysponować tyloma pełnosprawnymi autobusami na każdą trasę, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów. 
Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie określonej liczby dzieci na zajęcia szkolne, a następnie ich powrót do domów. 
Wykonawca musi też dysponować autobusami zastępczymi.
II. 5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm. ) w liczbie odpowiadającej ilości zaproponowanych autobusów.
II.6 ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy – wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową.
II.7) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, 
II.7.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć :
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik 4
• oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 ustaw wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia.
Dokumenty o których mowa winny być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę .
 
II.8) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia      o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 
III Kryteria oceny ofert
A) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
       i ich znaczeniem :
1/ CENA - 60 %
Oferty będą oceniane w skali od 0 do 60 punktów.
B )  Wiek autobusu - 40 %
a) do 10 lat, wykonawca otrzyma -40 pkt.
b) od 11 do 15 lat, wykonawca otrzyma – 10 pkt.
c) 15 lat i więcej , wykonawca otrzyma - 0 pkt.

Z pośród ważnych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów we wszystkich kryteriach.
W toku oceny Zamawiającego może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
III.1 ) Miejsce i termin składania ofert :
  Ofertę należy złożyć w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie , ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów 
( Sekretariat) w terminie do 21.07.2017r. do godz. 9:30
 
III.2) Miejsce i termin otwarcia ofert:
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r. o godz. 10:00  w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie 
III.3) Termin związania ofertą :
   Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni ; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
   się z upływem terminu składania ofert.
    
Załączone pliki
- Specyfikacja z załącznikami
 
                                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                                          Sławomir Spaczyński
                Pińczów dn. 14.07.2017r.
                                                                                                                                           

Załączone pliki
Spec_dow_1407.doc (Spec_dow_1407.doc - 127.488 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:14:52 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_1_dow_1407.docx (zal_1_dow_1407.docx - 17.87 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:15:55 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_2_dow_1407.docx (zal_2_dow_1407.docx - 14.575 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:16:04 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_3_dow_1407.doc (zal_3_dow_1407.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:16:13 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_4_dow_1407.docx (zal_4_dow_1407.docx - 27.966 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:16:22 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_5_dow_1407.doc (zal_5_dow_1407.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:16:32 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_6_dow_1407.docx (zal_6_dow_1407.docx - 16.828 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:16:51 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_6Adow_1407.doc (zal_6Adow_1407.doc - 50.688 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:17:04 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_7_dow_1407.docx (zal_7_dow_1407.docx - 19.97 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:17:13 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_8_dow_1407.doc (zal_8_dow_1407.doc - 145.92 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:17:23 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_9_dow_1407.doc (zal_9_dow_1407.doc - 71.68 KB)
Data publikacji: 2017-07-14 18:17:33 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 183
Wprowadził do systemu: Małgorzata Błaszczyk, data: 2017-07-14 15:10:53
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-07-14 15:23:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu