Wersja do druku

Zamawiający:

Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

Adres:
ul. 1 Maja 5a
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413572884, fax. 0413577671
E-mail:gm2sekretariat@go2.pl
Strona www:

Numer ID: 2287

Data publikacji:
2017-07-26 14:33:22

Przedmiot: Zamawiający: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45
Reprezentowanym przez : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 , fax : 04135-728-84

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Treść przetargu:


 

                     

                                             Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

 

                    28-400 Pińczów, ul. 1-go Maja 5A, tel. 04135-728-84

                                          fax:  04135-728-84                           

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p.n.: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1  w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018  w formie biletów miesięcznych”

NA ZADANIE p.n.

„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018  w formie biletów miesięcznych”

1.      Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem : Gimnazjum Nr 2  w Pińczowie,

ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów , od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530  ,
tel. 41 35728-84 .

Koszt specyfikacji : bezpłatna

 

2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http ://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/przetarg.

3.      Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

      Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.10.00.00-9

 

      I Przedmiot zamówienia

I.1) Rodzaj zamówienia: usługi

I.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : „ Świadczenie usług  w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół   Nr 1  w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów  w  roku  szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

- Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie

      - Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie

- Szkoła Podstawowa w Młodzawach

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Brzeście  

- Punkt Przedszkolny w Szarbkowie

- Przedszkole Nr 1 w Pińczowie

- Niepubliczne Gimnazjum z uprawnieniami Szkoły Publicznej

I.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie.

I.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie.

I.1.5) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : od 01.09.2017r. do 22.06.2018r.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI TRAS DOWOZU UCZNIÓW

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca ustala rozkład jazdy. Lokalizację przystanków oraz godziny przyjazdu i odjazdu Wykonawca ustala w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły lub placówki oświatowej . Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą.

Rozkład jazdy powinien zawierać nazwy przystanków ( punkty zbiorcze), godziny odjazdu/przyjazdu oraz długość trasy ( kilometry ).

Długość trasy liczona jest od pierwszego przystanku ( miejsca wsiadania dziecka ) do końcowej szkoły lub placówki oświatowej.

Przebieg trasy z kolejnością przystanków, długością trasy( kilometry) oraz godzinami na danych przystankach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po jej ustaleniu.

II . INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM    

II.1) WADIUM

Informacje na temat wadium : Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł w terminie do 03.08.2017r.   do godz. 930

Wadium wnosi się na rachunek bankowy Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

Bank Spółdzielczy

79 8509 0002 2001 0004 8712 0001

II. 2) Warunki udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :

- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

 - posiadających wymagane uprawnienia do prowadzenia autobusów, określone w art.26 ust 2 b.

II.3Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

II.4) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi dysponować tyloma pełnosprawnymi autobusami na każdą trasę, które umożliwią przewóz z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów.

Liczba pojazdów musi gwarantować dotarcie określonej liczby dzieci na zajęcia szkolne, a następnie ich powrót do domów.

Wykonawca musi też dysponować autobusami zastępczymi.

II. 5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm. ) w liczbie odpowiadającej ilości zaproponowanych autobusów.

II.6 ) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy – wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową.

II.7) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

II.7.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć :

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik 4

oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 ustaw wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia.

Dokumenty o których mowa winny być złożone w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę .

II.8) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III Kryteria oceny ofert

A) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
       i ich znaczeniem :

1/ CENA - 60 %

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 60 punktów.

B )  Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego - 40 %

a) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 15 minut ,wykonawca otrzyma – 40 pkt.

b) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 16 do 20 minut , wykonawca otrzyma  – 20 pkt.

c) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 21 minut do 25 minut , wykonawca otrzyma - 0 pkt.

Z pośród ważnych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą sumą punktów we wszystkich kryteriach.

W toku oceny Zamawiającego może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

III.1 ) Miejsce i termin składania ofert :

  Ofertę należy złożyć w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie , ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów
( Sekretariat) w terminie do 03.08.2017 r. do godz. 930

III.2) Miejsce i termin otwarcia ofert:

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2017r. o godz. 1000  w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie

III.3) Termin związania ofertą :

   Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni ; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna

   się z upływem terminu składania ofert.

    

Załączone pliki

- Specyfikacja z załącznikami

 

                                                                                            

                                                                                                    Pińczów dn. 26.07.2017r.

                                                                                                              Dyrektor Gimnazjum Nr.2

                                                                                                                mgr Sławomir Spaczyński 

Załączone pliki
Spec_dow_2607.doc (Spec_dow_2607.doc - 133.632 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:37:52 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_1_dow_2607.docx (zal_1_dow_2607.docx - 18.095 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:01 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_2_dow_2607.docx (zal_2_dow_2607.docx - 14.568 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:12 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_3_dow_2607.doc (zal_3_dow_2607.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:19 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_4_dow_2607.docx (zal_4_dow_2607.docx - 28.207 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:26 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_5_dow_2607.doc (zal_5_dow_2607.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:32 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_6_dow_2607.docx (zal_6_dow_2607.docx - 16.85 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:39 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_6Adow_2607.doc (zal_6Adow_2607.doc - 50.688 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:46 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_7_dow_2607.docx (zal_7_dow_2607.docx - 19.997 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:53 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_8_dow_2607.doc (zal_8_dow_2607.doc - 145.92 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:38:59 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_9_dow_2607.doc (zal_9_dow_2607.doc - 71.68 KB)
Data publikacji: 2017-07-26 14:39:10 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 142
Wprowadził do systemu: Małgorzata Błaszczyk, data: 2017-07-26 14:33:22
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-07-26 14:45:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu