Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2317

Data publikacji:
2017-09-08 09:02:41

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość.

Treść przetargu:

Pińczów, 08.09.2017r.

IPP.271.9a.2017.IV

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie”  w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro

Zamawiający: Gmina Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, tel. (41) 357 38 71

1.     Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach robót budowlanych związanych z budową chodnika i wjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,0 m plus obrzeże betonowe i krawężnik drogowy na długości ok 85,0 mb wraz regulacją 3 studzienek zaworów wodociągowych na działce o nr ewid. gruntów 310 obręb 23 Nowa Zagość. Zakres prac budowlanych określa:

-     przedmiar robót stanowiący załącznik niniejszego pisma;

2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.     Termin wykonania zamówienia: Wykonanie całości przedmiotu zamówienia – do dnia 15.10.2017r.

4.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

-    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-    nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia art. 21 ust 1 ustawy PZP;

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto: 100% cena

6.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:

- zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,

- uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót.

7.   Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty

8.   Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelna techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

9.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta cenowa na zadanie p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul 3 Maja 10, 28-400 Pińczów – pok. nr 29 (Kancelaria), do dnia 14.09.2017r. do godz. 900.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym.

10.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 wrezśnia 2017r. o godz. 0915.

11.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom niniejszego zapytania oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

12.  Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postepowania

13.  Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 234 51 30

Bartłomiej Piasecki – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 234 51 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Przedmiar robót – zał. nr 1;

2.     Formularz ofertowy – zał. nr 2;

3.     SWiORB – zał. nr 3;

4.     Projekt umowy – zał. nr 4;

 

Załączone pliki
Zal.1_Kosztorys_ofertowy_Nowa_Zagosc..pdfZał. nr 1 (Zal.1_Kosztorys_ofertowy_Nowa_Zagosc..pdf - 201.425 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 09:03:37 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_formularz_ofertowy_Nowa _Zagosc.docZał. nr 2 (Zal.2_formularz_ofertowy_Nowa _Zagosc.doc - 39.424 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 09:03:50 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_STWiOR_Nowa_Zagosc.docZał. nr 3 (Zal.3_STWiOR_Nowa_Zagosc.doc - 585.728 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 09:04:01 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
zapytanie_o_cene_Nowa_Zagosc.pdfZaproszenie Nowa Zagość (zapytanie_o_cene_Nowa_Zagosc.pdf - 791.389 KB)
Data publikacji: 2017-09-08 09:05:11 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4_projekt_umowa_Nowa_Zagosc.docZał. nr 4 (Zal.4_projekt_umowa_Nowa_Zagosc.doc - 54.784 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:47:50 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Sprostowanie_zapytanie _o_cene_Nowa_Zagosc.docxSprostowanie (Sprostowanie_zapytanie _o_cene_Nowa_Zagosc.docx - 15.129 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:50:27 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 103
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-09-08 09:02:41
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-09-08 09:13:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu