Wersja do druku

Zamawiający:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Klasztorna 6
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail:sekretariat@szozpinczow.pl
Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2322

Data publikacji:
2017-09-13 08:29:38

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Treść przetargu:


Ogłoszenie nr 587272-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej: Sukcesywne dostawy szczepionek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29040387100000, ul. ul. Klasztorna  6 , 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35724-94, e-mail szozpinczow@poczta.onet.pl, faks 41 35772-10.
Adres strony internetowej (URL): www.pinczow.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.pinczow.com.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.pinczow.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.pinczow.com.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy szczepionek
Numer referencyjny: SZOZ.250.1.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Zamówienie zostało podzielone na 15 części – Pakiety Pakiet nr I – - Skoniugowana szczepionka 13 walentna przeciwko pneumokokom- Pakiet nr II - Szczepionka skojarzona, adsorbowalna, 5 składnikowa, uodporniająca przeciw błonicy, tężcowi, krztuścow Pakiet nr III – Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, Pakiet nr IV - Szczepionka skojarzona, 5 składnikowa , zawierająca trzy komponenty krztuśca, uodporniająca przeciw błonicy, tężcowi, krztuścow PAKIET nr V - Szczepionka skojarzona 6 – składnikowa, przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi, polio, WZW typu B , chorobom wywołanym przez Haemophilus influenzae typu b. Ampułkostrzykawki 0,5 ml zawiesina zawierająca nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błonniczego antygeny krztuścowe (25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej i 8µg pertoktyny) oraz 10 µg antygenu powierzchniowego wirusa WZW typu B, inaktywowany wirus polio ( typ 1,2,3) + fiolka zawiarająca 10µg polisacharydów otoczkowych H. influenzae typu B Pakiet nr VI - Szczepionka skojarzona, adsorbowalna, 6 składnikowa, uodporniająca przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ B- Pakiet nr VII- Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom grupy A,C,W-135 i Y. Przeznaczona do uodporniania dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych Pakiet nr VIII - Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), zawierająca 20 mikrogramów oczyszczonego antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, przeznaczona dla osób od15 roku życia stosowana wg schematu szczepień : 0, 1, 6 m-cy oraz w przyspieszonym schemacie dawkowania 0, 1, 2 m-ce Pakiet nr IX - Szczepionka przeciwko ospie wietrznej Pakiet nr X – Szczepionka przeciwko rota wirusom , żywa z antygenem RIX 4414, w dwudawkowym schemacie podania - Pakiet nr XI - Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom grupy B Pakiet nr XII - Szczepionka przeciw pneumokokom,polisacharydowa, skoniugowana, adsorbowana :zawierająca 10 serotypów.:- Pakiet nr XIII - Szczepionka przeciwko grypie na sezon 2017/2018 zawierająca antygeny powierzchniowe wirusa grypy, uzyskana metodą typu sub-unit Pakiet nr XIV - Skoniugowana szczepionka monowalentna zawierająca polisacharyd Anty –Neisseria meningitidis grupy C, stosowana od drugiego miesiąca życia Pakiet nr XV - Czterowalentna szczepionka przeciwko grypie na sezon 2017/2018 zwierająca inaktywowany, rozszczepiony wirus grypy, uzyskana metodą typu split. 33651600-4
II.5) Główny kod CPV: 33651600-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33651600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 134,88
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.). Zastosowanie ma oświadczenie n podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości: Pakiet nr 1 – 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 2 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 3 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 4 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 5 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 6 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 7 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 8 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 9 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 10 -10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 11 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 12 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 13 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 14 - 10 000,00 złotych brutto Pakiet nr 15 - 10 000,00 złotych brutto Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczących: 1) wydłużenia terminu realizacji umowy z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, 2) zamiany poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w formularzu cenowym w przypadku zaprzestania produkcji itp. na tzw. zamiennik tj. asortyment równoważny, a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 3) zmiany postanowień umowy w zakresie korekty wielkości ceny, w przypadku zmiany wielkości podatku VAT. 4) możliwości zakupu nowej generacji asortymentu w wypadku wprowadzenia go na rynek w cenie nie wyższej niż podana w ofercie. 5) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6) zaistnienia zmian obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzonych rozwiązań prawnych. 3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wymienione w ust.2 zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-02-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączone pliki
SIWZ_SZOZ_szczepionki_2017.pdfSIWZ szczepionki (SIWZ_SZOZ_szczepionki_2017.pdf - 6428.988 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:31:31 Redaktor: Anna Jurewicz
ogloszenie_SZOZ_szcepionki_2017.docxogłoszenie szczepionki (ogloszenie_SZOZ_szcepionki_2017.docx - 39.157 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:31:53 Redaktor: Anna Jurewicz
zal_1_SZOZ_formularz_szczepionki_2017.docformularz ofertowy szczepionki (zal_1_SZOZ_formularz_szczepionki_2017.doc - 62.464 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:32:28 Redaktor: Anna Jurewicz
zal_2_SZOZ_oswiadczenie_szczepionki_2017.doczal 2 oświadczenie szczepionki (zal_2_SZOZ_oswiadczenie_szczepionki_2017.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:32:50 Redaktor: Anna Jurewicz
zal_3_oswiadczenie_SZOZ_szczepionki_2017.doczal 3 oświadczenie szczepionki (zal_3_oswiadczenie_SZOZ_szczepionki_2017.doc - 33.792 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:33:13 Redaktor: Anna Jurewicz
zal_4_SZOZ_szczepionki_formularz_cenowy_2017.docxzal 4 formularz cenowy szczepionki (zal_4_SZOZ_szczepionki_formularz_cenowy_2017.docx - 23.829 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:33:36 Redaktor: Anna Jurewicz
zal_5_SZOZ_oswiadczenie_szczepionki_2017.doczal 5 oświadczenie szczepionki (zal_5_SZOZ_oswiadczenie_szczepionki_2017.doc - 39.936 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:33:57 Redaktor: Anna Jurewicz
zal_6_SZOZ_wykaz_szczepionki_2017.doczal 6 wykaz szczepionki (zal_6_SZOZ_wykaz_szczepionki_2017.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:34:16 Redaktor: Anna Jurewicz
zal_7_SZOZ_umowa.szczepionki_2017.docxzal 7 umowa szczepionki (zal_7_SZOZ_umowa.szczepionki_2017.docx - 33.919 KB)
Data publikacji: 2017-09-13 08:34:35 Redaktor: Anna Jurewicz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 155
Wprowadził do systemu: Anna Jurewicz, data: 2017-09-13 08:29:38
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-09-13 08:37:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu