Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2334

Data publikacji:
2017-09-22 09:44:43

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”.

Treść przetargu:

IPP.271.4(3).2017.I

                                                          

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

2)      Zakres prac:

Na terenie części działek nr 319/4, 319/15, 319/5 stanowiących pas drogowy drogi gminnej klasy Z, Nr 365037T, należy zaprojektować i wykonać zatokę autobusową, w tym:

a)      peron (chodnik) wzdłuż zatoki wraz z dojściem do Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie;

b)      przebudowę istniejącego chodnika – wykorzystanie kostki brukowej do ponownego ułożenia na peronie;

c)       likwidację części ogrodzenia oraz przebudowę pozostałego fragmentu na wysokości Gimnazjum;

d)      przebudowę lub zabezpieczenie, w razie konieczności, sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Parametry:

-        Długość zatoki 20,00 m,

-        Szerokość jezdni 3,00 m

-        Chodnik (peron), szer. 2,00 m z krawężnikiem,

-        Skos najazdowy 1 : 4; skos wyjazdowy 1 : 8

 

3)      Do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

a)    opracowania dokumentacji projektowej,

b)   zgłoszenia robót budowlanych,

c)    objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

d)   wykonania robót budowlanych,

e)   obsługi geodezyjnej – wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

f)     opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu, w ilości niezbędnej do uzyskania jej zatwierdzenia.

 

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 15.12.2017r.

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót

 

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej zaproszenia;

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie” - otwarcie ofert 28.09.2017r., o godz. 0915.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

 

5.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 28.09.2017r., do godz. 0900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017r., o godz. 0915 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

 

6.         Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

 

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

80%

2

Okres udzielonej rękojmi

20%

 

 

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

 

 

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 80

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 80 wskaźnik stały

80 %

80 pkt

2

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie rękojmi  na okres:

  • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
  • 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt
  • 60 miesiące, wykonawca otrzyma – 20 pkt

20%

20 pkt

 

 

7.       Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania oraz posiadać najniższą cenę.

2)      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu Wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia do: projektowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz do sprawowania obowiązków kierownika budowy, wraz z kopią tych uprawnień i zaświadczeniem o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

8.       Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

 

9.       Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

 

Zał.1:

1.      Program funkcjonalno-użytkowy – zał. 1;

2.      Formularz ofertowy – zał. 2;

3.      Wzór umowy – zał. 3;

 

Pińczów, 22.09.2017r.

Załączone pliki
Zal.1-PFU_zatoka_autobusowa3.pdfZał. nr 1 (Zal.1-PFU_zatoka_autobusowa3.pdf - 406.559 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 09:47:17 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1a-PFU_czesc_graficzna-zatoka3.pdfZał. nr 1a (Zal.1a-PFU_czesc_graficzna-zatoka3.pdf - 762.648 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 09:47:32 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2-formularz_oferty-zatoka3.docZał. nr 2 (Zal.2-formularz_oferty-zatoka3.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 09:47:42 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3-wzor_umowy-zatoka3.docZał. nr 3 (Zal.3-wzor_umowy-zatoka3.doc - 93.184 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 09:47:53 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-zatoka_3.pdfZaproszenie do złozenia oferty (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-zatoka_3.pdf - 1335.325 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 09:56:11 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 93
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-09-22 09:44:43
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-09-22 11:27:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu