Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2336

Data publikacji:
2017-09-22 14:09:37

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa dróg w Kowali”

Treść przetargu:

IPP.271.11.2017.I

                                                          

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Przebudowa dróg w Kowali”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 100, w obr. 14 Kowala, o długościach:  70m i 56m;

 

2)      Zakres robót:

Droga wewnętrzna 1 – odcinek dł. 70,0m:

-      wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym – szer. 4,0m;

-      wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m – warstwa wyrównawcza gr. 3,0cm i warstwa ścieralna – gr. 3,0cm;

-      wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m, gr. 6,0cm;

 

Droga wewnętrzna 2 – odcinek dł. 59,0m

-      wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym – szer. 4,7m;

-      wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,7m – warstwa wyrównawcza gr. 3,0cm i warstwa ścieralna – gr. 3,0cm;

-      wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, szer. 0,5m, gr. 6,0cm;

 

3)      Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna, w tym przedmiar robót (załącznik nr 1a) i lokalizacja na mapie (załącznik nr 1b) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1c).

 

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.2017r.

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

 

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na realizację zadania: „Przebudowa dróg w Kowali” - otwarcie ofert 28.09.2017r., o godz. 955.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

 

5.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 28.09.2017r., do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017r., o godz. 955 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

 

6.         Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

80%

2

Okres udzielonej rękojmi

20%

 

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 80

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 80 wskaźnik stały

80 %

80 pkt

2

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie rękojmi  na okres:

  • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
  • 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt
  • 60 miesiące, wykonawca otrzyma – 20 pkt

20%

20 pkt

 

 

7.       Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC osoby, która będzie sprawować funkcję kierownika budowy;

3)      Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

8.       Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

 

9.       Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

 

Zał.1:

1.      Przedmiar robót, kosztorys ofertowy – zał. 1a;

2.      Lokalizacja na mapie – zał. 1b;

3.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 1c;

4.      Formularz ofertowy – zał. 2;

5.      Wzór umowy – zał. 3;

 

 

Pińczów, 22.09.2017r.

Załączone pliki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Kowala.pdfZaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Kowala.pdf - 1217.222 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:10:55 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1a_-_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Kowala.pdfZał. nr 1a (Zal.1a_-_przedmiar_kosztorys_ofertowy_Kowala.pdf - 196.187 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:12:23 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1b_-_lokalizacja_na_mapie_Kowala.pdfZał. nr 1b (Zal.1b_-_lokalizacja_na_mapie_Kowala.pdf - 1354.626 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:13:08 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1c_-_STWiOR_Kowala.docZał. nr 1c (Zal.1c_-_STWiOR_Kowala.doc - 974.848 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:13:25 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-Kowala.docZał. nr 2 (Zal.2_-_formularz_oferty-Kowala.doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:13:34 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy-Kowala.docZał. nr 3 (Zal.3_-_wzor_umowy-Kowala.doc - 53.76 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 14:13:43 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 112
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-09-22 14:09:37
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-09-22 14:21:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu