Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2343

Data publikacji:
2017-10-02 15:18:56

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Wykonanie parkingu ulica Piastowska w Pińczowie”

Treść przetargu:

Pińczów, 02.10.2017r.

IPP.271.2.2017.IV

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Wykonanie parkingu ulica Piastowska w Pińczowie”  w ramach budżetu obywatelskiego w Pińczowie na rok 2017.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro

Zamawiający: Gmina Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, tel. (41) 357 38 71

1.     Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach robót budowlanych związanych z budową miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej (ulica Piaskowska w Pińczowie) z kostki brukowej betonowej o dl. 21,0mb i szerokości 4,0 m wraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych rurami dwudzielnymi (np. typu „arota”) na działce o nr ewid. gruntów 160/14, 160/150 obręb 8 obszar miejski Pińczów. Zakres prac budowlanych określa:

-         przedmiar robót stanowiący załącznik niniejszego pisma;

-         rysunek poglądowy miejsc postojowych, przekroje przez miejsca postojowe;

-         opis techniczny

Zakres prac przy wykonywaniu miejsc postojowych w załączonym przedmiarze dotyczy części robót zalecanych przez Gminę, pozostała część będzie zlecona przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Pińczowie na podstawie cen z kosztorysu ofertowego i wykonywania na podstawie odrębnej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Pińczowie

2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.     Termin wykonania zamówienia: Wykonanie całości przedmiotu zamówienia – do dnia 15.12.2017r.

4.   O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

-    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tzn. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel bezpośrednio zatrudniony do wykonania zamówienia.

-      Musi dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej i elektrycznej do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy). Osoba ta musi przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-    nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia art. 22 ust 1 pkt.2 ustawy PZP;

Do oferty należy załączyć uprawnienia budowlane osób które będą kierowały pracami.

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto: 100% cena

6.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:

- zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,

- uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót.

7.   Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty

 

8.   Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelna techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

9.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta cenowa na zadanie p.n.: „Wykonanie parkingu ulica Piastowska w Pińczowie” w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, ul 3 Maja 10, 28-400 Pińczów – pok. nr 29 (Kancelaria), do dnia 09.10.2017r. do godz. 900.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym.

10.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09 października 2017r. o godz. 0910.

11.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom niniejszego zapytania oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

12.  Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postepowania

13.  Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 234 51 30

Bartłomiej Piasecki – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 234 51 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Przedmiar robót – zał. nr 1;

2.     Projekt techniczny – zał. nr 2;

3.     Formularz ofertowy – zał. nr 3;

4.     SWiORB – zał. nr 4;

5.     Projekt umowy – zał. nr 5;

 

Załączone pliki
Zal.1_Kosztorys_ofertowy_Piastowska.pdfzał. nr 1 (Zal.1_Kosztorys_ofertowy_Piastowska.pdf - 122.939 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 15:19:52 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal. 2a_Opis_techniczny_Piastowska.docZał. nr 2a (Zal. 2a_Opis_techniczny_Piastowska.doc - 57.344 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 15:20:44 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_formularz_ofertowy_Piastowska.docZał. nr 3 (Zal.3_formularz_ofertowy_Piastowska.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 15:21:10 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4_STWiOR_Piastowska.docZał. nr 4 (Zal.4_STWiOR_Piastowska.doc - 634.368 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 15:21:23 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.5_projekt_umowa_Piastowska.docZał. nr 5 (Zal.5_projekt_umowa_Piastowska.doc - 60.416 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 15:21:37 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
zapytanie_o_cene_Piastowska.pdfZaproszenie do złożenia oferty cenowej (zapytanie_o_cene_Piastowska.pdf - 914.453 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 15:22:47 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal. 2b_Rysunki_Piastowska.pdfZał. nr 2b (Zal. 2b_Rysunki_Piastowska.pdf - 1936.486 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 15:24:01 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 97
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-10-02 15:18:56
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-10-02 15:27:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu