Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2359

Data publikacji:
2017-10-13 14:34:10

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników

Treść przetargu:

                                                    

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej łączącej budynek świetlicy wiejskiej z istniejącym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe w ramach  zadania : „Remont Remizy OSP ” w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Uników.  Elementem instalacji zewnętrznej będzie kompaktowa pompownia ścieków.

 

1.  Termin wykonania zamówienia – do 15.12.2017 r.

2.  Warunki udziału w postępowaniu:

     W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

3.  Opis sposobu przygotowania oferty:

     1)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;

     2)    Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli                      w imieniu wykonawcy;

     3)    Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

     4)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

     5)    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

·            Opis: OFERTA na Remont Remizy OSP ”- fundusz sołecki Uników – otwarcie ofert 18.10.2017 r. o godz. 815

6)    w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.  

4.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

      Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godz. 815 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

5.  Opis kryteriów wyboru oferty:

     a) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena- wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

6. Osoba do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego             w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Iwona Chlewicka – Pracownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

 

 

Załączniki:

1.      Lokalizacja na mapie

  1. Formularz ofertowy

 

Załączone pliki
Zal_2_formularz__Unikow.docZal 2 Formularz (Zal_2_formularz__Unikow.doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2017-10-13 14:35:30 Redaktor: Przemysław Fatyga
Rysunek_Unikow_pompownia.pdfRysunek poglądowy (Rysunek_Unikow_pompownia.pdf - 738.856 KB)
Data publikacji: 2017-10-13 14:36:02 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zaproszenie_Unikow.pdfZaproszenie (Zaproszenie_Unikow.pdf - 493.805 KB)
Data publikacji: 2017-10-13 14:37:52 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 122
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2017-10-13 14:34:10
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2017-10-13 14:52:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu