Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2382

Data publikacji:
2017-11-08 12:07:10

Przedmiot:
Informacja z otwarcia ofert
w przetargu nieograniczonym na : „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów

Treść przetargu:

                                                                                                          Pińczów , dnia 08.11.2017 rok

OŚiGM.7021.2.P.2017.VII

 

 

Informacja z otwarcia ofert

w przetargu nieograniczonym na : „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że złożono następujące oferty:

Numer

oferty

Firma i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania umowy

Cena  (60pkt)

Czas reakcji na usunięcie awarii  (40 pkt)

1.

Zakład Instalacji Elektrycznej Kwiecień Marcin

Cudzynowice 77,28-500 Kazimierza Wielka

 

 

 

41,74

40

31.12.2020

2.

Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Jędrzejski Oś.22 Lipca, 26-020 Chmielnik

60

40

 

    31.12.2020

 

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę  420 000,00 zł. brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zał. nr 4 do SIWZ.

Obowiązek powyższy dotyczy również Wykonawców, którzy taką  informację dostarczyli wraz z ofertą.

 

 

B.L.                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                  mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 97
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-11-08 12:07:10
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-11-08 12:57:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu