Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2388

Data publikacji:
2017-11-14 13:47:20

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Gminy:

 

Położenie nieruchomości                   – Pińczów obręb 09

Nr ewidencyjny nieruchomości         – 102, 139

Powierzchnia nieruchomości             – 0,4198 ha

Nr Księgi wieczystej                          KI1P/00024425/0, KI1P/00031188/8

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego    – tereny drobnej aktywności gospodarczej

 

Cena wywoławcza                             140.000,00 zł + VAT (23%)

Wadium                                              14.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

Poprzedni przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości został przeprowadzony 22.09.2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

-        osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty: osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

-        reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

-        pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-        w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 89 8509 0002 2001 0004 8767 0005 Bank Spółdzielczy w Pińczowie. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanych nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 41 234 53 15.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 176
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-11-14 13:47:20
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-11-14 13:52:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu