Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2426

Data publikacji:
2018-01-25 12:03:21

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.„na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Treść przetargu:

 Ogłoszenie nr 510102-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

 

 

Znak OB.VI.271.2.2018

 

Gmina Pińczowie

28-400 Pińczów, ul. 3-Maja 10, tel. 412345100,  fax: 412345101,

 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA ZADANIE

 

na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem

zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa

serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez  Zamawiającego

 

 

           Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie zamawiającego pokój nr 31 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:

mgr inż. Grzegorz Wojciechowski – informatyk Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 Maja 10 – pokój Nr 31 tel. 412345212  
(poniedziałek - piątek w godz.  730   - 1530)

 

           Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.gminy.com.pl/pinczow/przetargi.php

 

           Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:

 

Kody CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące

komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem
zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego
, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez  Zamawiającego. 

 

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

           Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;

 

           Termin wykonania zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

 

         Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków szczegółowo określonych w SIWZ, a szczególności:

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

b)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam

Załączone pliki
ogloszenie_serwis__2018.rtfOgłoszenie (ogloszenie_serwis__2018.rtf - 143.489 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:04:05 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
siwz_sewis_2018.rtfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_sewis_2018.rtf - 314.105 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:05:01 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_1_sewis_2018.docZałącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zalacznik_nr_1_sewis_2018.doc - 108.032 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:06:56 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_2_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 1 - Wykaz sprzętu drukującego własnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie (zalacznik_nr_2_sewis_2018.rtf - 130.22 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:07:42 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_3_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy (zalacznik_nr_3_sewis_2018.rtf - 85.651 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:08:37 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_4_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (zalacznik_nr_4_sewis_2018.rtf - 63.842 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:09:28 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_5_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (zalacznik_nr_5_sewis_2018.rtf - 57.271 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:10:46 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_6_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 6 - Oświadczenie z art. 26 ust. 2d (zalacznik_nr_6_sewis_2018.rtf - 71.977 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:11:27 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_7_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 7 - Oświadczenie z art. 26 ust. 2b (zalacznik_nr_7_sewis_2018.rtf - 56.089 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:12:01 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_8_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 8 - Oświadczenie z art. 36 ust. 1 (zalacznik_nr_8_sewis_2018.rtf - 65.744 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:12:42 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_9_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 9 - Oświadczenie o posiadanych certyfikatach (zalacznik_nr_9_sewis_2018.rtf - 49.452 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:13:21 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
zalacznik_nr_10_sewis_2018.rtfZałącznik Nr 10 - Wzór Umowy (zalacznik_nr_10_sewis_2018.rtf - 318.483 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 12:14:08 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
odpowiedz_nr_1_sewis_2018.docxOdpowiedź 1 (odpowiedz_nr_1_sewis_2018.docx - 16.418 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 12:00:07 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
doc00487620180205132352.pdfInformacja z otwarcia ofert (doc00487620180205132352.pdf - 284.894 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 14:41:42 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego
doc00488320180209122048.pdfI N F O R M A C J A O W Y N I K A C H (doc00488320180209122048.pdf - 407.65 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 13:29:16 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: „usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 166
Wprowadził do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2018-01-25 12:03:21
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-01-25 14:20:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu