Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2542

Data publikacji:
2018-06-26 14:44:12

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie” (budżet obywatelski)

Treść przetargu:

                                                           IPP.271.2.46.2018.EP

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie” (budżet obywatelski).

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce o nr ewid. gruntów: 1/3 w obr. 12.

2)      Zakres robót:

Budowa i przebudowa chodnika o szerokości zmiennej od 2,00 do 2,50m lewostronnego, na odcinku ulicy Kluka o długości ok. 290 m, w tym:

Chodniki:

-        kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubości 8cm (szary);

-        podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm;

-        podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 8cm;

-        obrzeża betonowe wibroprasowane 8x30cm i 6x20cm;

-        krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30cm na ławie betonowej (beton C8/10);

Zjazdy indywidualne – przebudowa na szer. chodnika

-        kostka brukowa betonowa (grafitowa) gr. 8cm;

-        podsypka cementowo – piaskowa o gr. 3cm;

-        górna podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 8cm;

-        dolna podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15cm;

Regulacja wysokościowa studzienek zaworów wodociągowych szt. 10 oraz regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych szt. 1.

3)      Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna, w tym przedmiar robót (załącznik nr 1a) i lokalizacja na mapie (załącznik nr 1b) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1c).

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.08.2018r.

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.         Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

5.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na realizację zadania: „Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie” - otwarcie ofert 02.07.2018r., o godz. 1030.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

6.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 02.07.2018r., do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018r., o godz. 1030 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

7.         Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

80%

2

Okres udzielonej rękojmi

20%

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 80

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 80 wskaźnik stały

80 %

80 pkt

2

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie rękojmi  na okres:

  • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
  • 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt
  • 60 miesiące, wykonawca otrzyma – 20 pkt

20%

20 pkt

8.         Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, tj. osób  skierowanych przez wykonawcę do realizacji tego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.  Warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie n/w osobami:

·      Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (należy przedstawić kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

oraz 

·      minimum 3 osoby zatrudnione przez cały okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu).

3)      Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

9.         Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

10.     Pozostałe informacje:

1.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2.      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3.      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

4.      Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

 

 

Załączniki:

1.      Przedmiar robót, kosztorys ofertowy – zał. 1a;

2.      Lokalizacja na mapie – zał. 1b;

3.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 1c;

4.      Formularz ofertowy – zał. 2;

5.      Wzór umowy – zał. 3;

6.      Klauzula informacyjna – zał. 4;

 

 

 

Pińczów, 26.06.2018r.

Załączone pliki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Kluka.pdfZaproszenie do złozenie oferty (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Kluka.pdf - 955.499 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 14:44:47 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1a_-_Kosztorys_przedmiar-Kluka.pdfZałacznik nr 1a (Zal.1a_-_Kosztorys_przedmiar-Kluka.pdf - 113.316 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 14:45:01 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1b_-_Projekt_techniczny-Kluka.pdfZałacznik nr 1b (Zal.1b_-_Projekt_techniczny-Kluka.pdf - 3146.443 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 14:45:25 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1c_-_STWiOR-Kluka.docZałacznik nr 1c (Zal.1c_-_STWiOR-Kluka.doc - 587.776 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 14:45:46 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-Kluka.docZałacznik nr 2 (Zal.2_-_formularz_oferty-Kluka.doc - 84.992 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 14:48:04 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy-Kluka.docZałacznik nr 3 (Zal.3_-_wzor_umowy-Kluka.doc - 57.856 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 14:49:31 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4_-_klauzula_informacyjna-Kluka.docZałacznik nr 4 (Zal.4_-_klauzula_informacyjna-Kluka.doc - 55.808 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 14:49:50 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 70
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2018-06-26 14:44:12
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-06-26 15:00:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu