Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2608

Data publikacji:
2018-08-21 13:44:59

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Montaż progów zwalniających na drodze gminnej"w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Treść przetargu:

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n. „ Montaż progów zwalniających na drodze gminnej” realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego dla wsi Marzęcin

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1) Montaż progów zwalniających prefabrykowanych gumowych, wyspowych w trzech lokalizacjach (1x2szt. +1szt.+1 szt.)  o wymiarach 1,8x3,0m wg rys. 2 i 3 załączonego do zaproszenia Projektu stałej organizacji ruchu. Progi będą również  oznakowane zestawem znaków pionowych.

2) Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Projekt stałej organizacji ruchu (załącznik nr 1)

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji jakości.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.10.2018r.

2)      Wymagany termin gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 36 miesięcy. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

3.          Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na realizację zadania: „Montaż progów zwalniających na drodze gminnej” - otwarcie ofert 28.08.2018r., o godz. 1015.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

5.          Opis sposobu obliczenia ceny:

1)      zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem oceny warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania , oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania.

2)      Podana cena oferty musu zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z  projektu SOR, jak również w nim nie ujętych a bez których nie można zrealizować , odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych ternu budowy, uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego , itp.

6.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 28.08.2018r., do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2018r., o godz. 1015 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

7.         Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: cena – 100 %

8.         Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

9.         Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Bernarda Bugaj – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie,  , tel. 41 23 45 136

10.     Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

   

 

Pińczów, dn. 21.08.2018 r.                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

Załączniki:

1.      projekt stałej organizacji ruchu – zał. 1

2.      Formularz ofertowy – zał. 2;

3.      Wzór umowy – zał. 3;

4.      Klauzula informacyjna – zał. 4;

 

 

Załączone pliki
Zaproszenie_Marzecin_.pdfzaproszenie (Zaproszenie_Marzecin_.pdf - 906.591 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 13:53:00 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_1_Projekt_sor_Marzecin.pdfzal 1 (Zal_1_Projekt_sor_Marzecin.pdf - 2575.588 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 13:53:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_2_formularz_oferty_Marzecin.doczal 2 (Zal_2_formularz_oferty_Marzecin.doc - 82.944 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 13:53:36 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_3_wzor_umowy_Marzecin.doczal 3 (zal_3_wzor_umowy_Marzecin.doc - 48.128 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 13:53:51 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_4_klauzula_informacyjna_Marzecin.docxzal 4 (zal_4_klauzula_informacyjna_Marzecin.docx - 22.355 KB)
Data publikacji: 2018-08-21 13:54:03 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 71
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-08-21 13:44:59
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-08-21 14:28:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu