Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2610

Data publikacji:
2018-08-23 14:35:49

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa budynku wiejskiego”– w miejscowości Szarbków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Treść przetargu:

Pińczów, 23.08.2018r.

IPP.271.2.68.2018

 

 

 

 

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania p.n.: Przebudowa budynku wiejskiego” fundusz sołecki Szarbków na rok 2018.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro

Zamawiający: Gmina Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10, tel. (41) 234 52 30

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

1)   Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na świetlicę wiejską wraz z przyłączami wodociągowym, energetycznym oraz budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości dla budynku wiejskiego w Szarbkowie na działce o nr ewidencji gruntów 130/1 i130/2 obręb 32 (Szarbków). Na wstępie należy wykonać koncepcję budowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego i radę sołecką w Szarbkowie, po pozytywnym zatwierdzeniu koncepcji należy wykonać projekt wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę.

2)   W zakres wymaganego opracowania wchodzi:

-         projekt budowlany - 4 egz., projekt wykonawczy – 2 egz.;

-         opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

-         kosztorys inwestorski i nakładczy, szczegółowy przedmiar robót;

-      całość opracowania należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Przez wersję elektroniczną należy rozumieć: rysunki jako pliki w formacie *.dwg oraz *.pdf; tekst jako pliki w formacie *.doc oraz *.pdf; kosztorysy jako pliki programu kosztorysującego w formacie *.ath i *.pdf. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na rodzaje robót umożliwiające etapową realizację robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym..

2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.   Termin wykonania opracowania wraz z złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę: 15.12.2018r.

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

1)   Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2)   Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)   Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)   Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)   Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)   Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

-      nazwę i adres wykonawcy;

-      adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

-      opis: OFERTA na realizację zadania: „Przebudowa budynku wiejskiego”– fundusz sołecki Szarbków na rok 2018 - otwarcie ofert 29.08.2018r., o godz. 1030.

8)   W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

5.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1)   Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

2)   Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń.

6.   Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

 

7.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 29.08.2018r., do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2018r., o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.

8.   Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium 100% cena.

2)   Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

L.p.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

- 100 wskaźnik stały

100 %

100 pkt

9.   Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

·       Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie iż dysponuje osobami posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (należy dostarczyć kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

2)   Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3)   Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

10. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Bartłomiej Piasecki – podinspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

11. Pozostałe informacje:

1)   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)   Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)   Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Kopia wyrysu z mapy sytuacyjnej z zaznaczonym obszarem projektowanej inwestycji - zał. 1;

2.     Wzór oferty - zał. 2;

3.     Wzór umowy – zał. 3;

4.     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – zał.4

Załączone pliki
Zal.1_-_wyrys_z_mapy-Szarbkow.pdfZałącznik 1 (Zal.1_-_wyrys_z_mapy-Szarbkow.pdf - 687.229 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:36:57 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-Szarbkow.docZałącznik 2 (Zal.2_-_formularz_oferty-Szarbkow.doc - 83.968 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:37:07 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy_Szarbkow.docZałącznik 3 (Zal.3_-_wzor_umowy_Szarbkow.doc - 91.136 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:37:18 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4_-_klauzula_informacyjna-Szarbkow.docZałącznik 4 (Zal.4_-_klauzula_informacyjna-Szarbkow.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:37:30 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_Szarbkow.pdfZaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_-_Szarbkow.pdf - 769.042 KB)
Data publikacji: 2018-08-23 14:37:45 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 145
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2018-08-23 14:35:49
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-08-23 15:01:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu