Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2615

Data publikacji:
2018-08-29 08:43:56

Przedmiot: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Pińczów - w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe w gminie Pińczów oraz uzyskanie stosownego świadectwa potwierdzającego te właściwości.

Treść przetargu:
Pińczów, dnia  27.08.2018r.

Znak: IPP.651.1.2018.AN

                                                                                                                  Wszyscy Oferenci

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina  Pińczów - w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

„Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe w gminie Pińczów oraz uzyskanie stosownego świadectwa potwierdzającego te właściwości.”

I.    Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznego operatu klimatycznego oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu przez wskazane na stronie Ministerstwa Zdrowia jednostki uprawnione do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.

2.    Przeprowadzone badanie powietrza oraz opracowany operat klimatyczny zostaną przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056, z póżn. zm.) oraz innymi aktami prawnymi wymaganymi przez Ministerstwo Zdrowia.

3.    Przeprowadzone badania powietrza oraz opracowany operat klimatyczny będą zawierać:

•        pełną charakterystykę warunków klimatycznych, uwzględniającą ocenę obowiązujących ustawowo norm klimatycznych (odnoszących się do warunków solárnych, termicznych, wilgotnościowych, wietrznych, opadowych);

•        pełną charakterystykę oddziaływania warunków klimatycznych na organizm człowieka poprzez bodźce atmosferyczne;

•        ocenę efektywności różnych form leczenie klimatycznego (helioterapii, aeroterapii, kinezyterapii, talassoterapii) wraz z określeniem sezonów klimatoterapeutycznych;

•        ocenę lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych wraz z wyznaczeniem obszarów o różnej przydatności do prowadzenia leczenia klimatycznego;

•        ocenę warunków zanieczyszczenia powietrza z uwzględnieniem obowiązujących norm sanitarnych w tym zakresie;

•         ocenę poziomu pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem obowiązujących norm;

•         wskazanie optymalnych, z klimatycznego punktu widzenia kierunków leczenia w uzdrowisku.

4.      Badania, na podstawie których wydaje się świadectwo potwierdzające lecznicze właściwości klimatu, będą opierać się na:

•         danych meteorologicznych z wielolecia;

•         badaniach terenowych lokalnego zróżnicowania klimatu - prowadzonych w okresie wegetacyjnym (od marca do października);

•         wynikach badań stanu czystości powietrza i natężenia hałasu;

•         pomiarach pól elektromagnetycznych wykonywanych przez wyspecjalizowane laboratoria.

II.      Podmiot/Zamawiający

Gmina Pińczów Adres:

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10,

www.pinczow.com.pl

Kontakt:

tel. (41) 3573871  Osoba do kontaktu:

 

-       Alina Pełka – Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

-       Agnieszka Nowak – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

III.      Termin i miejsce realizacji zamówienia

1.    Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować nie później niż do dnia 15 grudnia 2018r.

2.      Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Pińczów.

IV.      Zlecenie prac podwykonawcom

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

V.         Warunki udziału w postępowaniu

I.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej:

-jedną usługę o wartości co najmniej 25 000 PLN brutto każda, obejmujące pomiary stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego wraz z oceną składu chemicznego wraz z opracowaniem wyników i ich interpretacją, zgodnie z metodyką stosowaną w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i badań służących do oceny właściwości leczniczych klimatu, jedną usługę o wartości co najmniej 25 000 PLN brutto każda obejmujące prace badawcze, ekspertyzy lub programy z zakresu ochrony powietrza a dotyczące badania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie lub badania wpływu zanieczyszczeń powietrza na właściwości lecznicze klimatu.

 

Zamawiający wymaga załączenia dowodów potwierdzających, że prace zostały wykonane w sposób należyty.

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia co najmniej 3 osobami, w tym:

1 ) jedna osoba, która posiada

-      wykształcenie wyższe,

-      doświadczenie w wykonaniu prac dotyczących pomiarów stężeń substancji pyłowych w powietrzu wraz z opracowaniem wyników pomiarów PM 10,

2)      jedna osoba, która posiada

-      wykształcenie wyższe,

-      posiada doświadczenie w zakresie oceny składu chemicznego pyłu lub identyfikacji źródeł zanieczyszczeń pyłowych

3)      jedna osoba, która posiada

-      wykształcenie wyższe,

-      doświadczenie w wykonaniu ekspertyz, pracy badawczej dotyczącej badania wpływu warunków meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza na zdrowie lub właściwości lecznicze klimatu z zakresu meteorologii i klimatologii.

Osoby te będą uczestniczyły w realizacji prac związanych z badaniem klimatu.

VI.     Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.     Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.     Wszelka korespondencja oraz ustalenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

5.      Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innym Wykonawcą.

6.     Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VII.       Dokumenty wymagane w postępowaniu

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania.

2.    Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania;

b)    wykaz wykonanych głównych prac, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania;

c)     wykaz Osób. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie prac, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania;

d)    Dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy, dokumenty rejestrowe określające zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania, a także pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e)     Zatwierdzony podpisem Wykonawcy wzór umowy - załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania oferty.

VIII.    Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować wszystkie koszty (w tym: przeprowadzenie pomiarów, badań, uzyskania/opracowania materiałów niezbędnych do operatu klimatycznego oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu) i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji. W złożonej ofercie należy podać cenę Netto, VAT i cenę Brutto.

IX.          Termin nadesłania i związania ofertą

I. Ofertę cenową należy nadesłać w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 12.09.2018r. do godz. 10.00 (środa) o treści:

Oferta na „Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe w gminie Pińczów oraz uzyskanie stosownego świadectwa potwierdzającego te właściwości.”

z dopiskiem ..nie otwierać do dnia 12.09.2018. do godz. 10.00 ".

2.    Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.       Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na ofertę składa się formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami do niniejszego zapytania.

2.     Oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę i jej treść musi odpowiadać treści zapytania.

3.    Dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

5.    Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

6.    Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty upoważniające do reprezentowania - dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty.

7.    Kopie dokumentów, z wyjątkiem pełnomocnictw, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

8.    Pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez notariusza.

9.    Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby podpisujące ofertę.

10.    Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

11.   Opakowanie oferty:

a)    Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;

b)    Opakowanie musi zostać opatrzone adresem Zamawiającego: Urząd Miejski w Pińczowie,  ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów z napisem Oferta na „Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe w gminie Pińczów oraz uzyskanie stosownego świadectwa potwierdzającego te właściwości.” z dopiskiem „nie otwierać do dnia 12.09.2018. do godz. 10.00

c)    Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej Specyfikacji.

12.   Zmiana i wycofanie oferty:

a)    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę;

b)    Zmienioną ofertę należy złożyć w miejscu i terminie składania ofert, w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzonym: nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą przedmiotu zamówienia, napisem „ZMIANA OFERTY";

c)     Wycofanie oferty dokonuje się poprzez złożenie pisemnego wniosku w miejscu i terminie składania ofert. Oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy;

d)    Dokumenty dotyczące zmiany lub wycofania oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co winno być odpowiednio udokumentowane.

XI.      Kryteria i sposób oceny ofert

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie rozpatrywał kryterium: „cena" w wadze 100%.

2.     Zamawiający dokona wyboru ofert) z najniższą ceną spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

3.     Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów.

4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.     Oferty, których treść nie odpowiada warunkom zapytania oraz posiadające błędy w kalkulacji i obliczeniu ceny zostaną odrzucone.

6.      Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to. że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający może:

•       unieważnić postępowanie,

•       wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych,

•       przeprowadzić negocjacje w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

7.      Załączone do oferty dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego jak ogłoszenia, reklamy, cenniki, foldery, broszury, wydruki ze stron www, itp., nie będą traktowane jako dokumenty ofertowe, nie będą więc podlegać badaniu i ocenie.

XII.       Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.     Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a)      złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictw jeżeli taka konieczność zaistnieje;

b)      przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

c)      wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2.     Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podpisania umowy, traktowane będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

XIII.      Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.     Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

2.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, a dowód wniesienia zabezpieczenia dostarczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.

3.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)      pieniądzu;

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)      gwarancjach bankowych;

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych:

e)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.      W przypadku wyboru pieniężnej formy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO Bank Polski SA:         Nr 20 1020 2629 0000 9802 0365 9794.

5.      W przypadku wyboru innej niż pieniężnej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu „Gwarancji należytego wykonania zamówienia” celem akceptacji najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

6.      Zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, należy wnieść w formie oryginału.

7.      Każda forma zabezpieczenia musi gwarantować natychmiastową i bezwarunkową jego wypłatę na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

8.      Zamawiający zwraca zabezpieczenie w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 

XIV.      Wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.

 

XV.         Informacje dodatkowe

1.     Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.      Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.      Zamówienie uzupełniające - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

4.      Zwrot kosztów udziału w postępowaniu - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.      Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść zapytania. Każda zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie zmiany zapytania.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

XVI.      Załączniki:

1.     Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do

      zapytania.

3.      Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 3 do zapytania.

4.      Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 4 do zapytania.

5.  Wzór umowy - Załącznik nr 5 do zapytania.

Załączone pliki
oferta_zal_1.docZałącznik nr 1 (oferta_zal_1.doc - 76.494 KB)
Data publikacji: 2018-08-29 09:04:27 Redaktor: Bożena Liber
Opis: Formularz ofertowy
oswiadczenie_zal_2.docZałącznik nr 2 (oswiadczenie_zal_2.doc - 55.797 KB)
Data publikacji: 2018-08-29 09:04:54 Redaktor: Bożena Liber
Opis: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wykaz_uslug_zal_3.docZałącznik nr 3 (wykaz_uslug_zal_3.doc - 59.328 KB)
Data publikacji: 2018-08-29 09:05:31 Redaktor: Bożena Liber
Opis: Wykaz wykonanych usług
wykaz_osob_zal_4.docZałącznik nr 4 (wykaz_osob_zal_4.doc - 64.001 KB)
Data publikacji: 2018-08-29 09:05:55 Redaktor: Bożena Liber
Opis: Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
umowa_zal_5.docZałącznik nr 5 (umowa_zal_5.doc - 216.989 KB)
Data publikacji: 2018-08-29 09:06:55 Redaktor: Bożena Liber
Opis: Wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 69
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-08-29 08:43:56
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-08-29 09:09:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu