Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2728

Data publikacji:
2019-02-06 09:16:30

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n.:" Zmiana sposobu użytkowania obiektu administracyjnego przy ul. Słabskiej 13 - mieszkania socjalne"

Treść przetargu:

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej 

               Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlanego dla  zadania:

              Zmiana sposobu użytkowania obiektu administracyjnego przy ul. Słabskiej 13 – mieszkania socjalne.”

1.     Opis przedmiotu zamówienia:

     Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określony został w załączniku nr 1 do zaproszenia

2.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

1)   Termin wykonania przedmiotu zamówienia  do dnia 02.09.2019r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

1)   Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2)   Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)   Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)   Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)   Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)   Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

§  nazwę i adres wykonawcy;

§  adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

§  opis: OFERTA na realizację zadania: Zmiana sposobu użytkowania obiektu administracyjnego przy ul. Słabskiej 13 – mieszkania socjalne.” - otwarcie ofert  19.02.2019r., o godz. 1015.

8)     W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

5.   Opis sposobu obliczenia ceny:

Podana cena oferty musu zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu  zamówienia.

6.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 19.02.2019r., do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2019r., o godz. 1015 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

7.   Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące  kryteria: cena – 100 %

8.   Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)    Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

9.        Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu   Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Bernarda Bugaj – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie,  , tel. 41 23 45 136    

10.    Pozostałe informacje:

1)     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)     Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

 

 

Pińczów, dn. 05.02.2019.                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                     mgr.inż Włodzimierz Badurak

 

 

W załączeniu:

1.      Zakres prac - zał. 1

2.      Formularz ofertowy – zał. 2;

3.      Oświadczenie wykonawcy – zał. 3;

4.      Klauzula informacyjna – zał. 4

5.     Wzór umowy – zał. nr 5

 

Załączone pliki
zaproszenie_mieszkania_socjalne_.pdfzaproszenie (zaproszenie_mieszkania_socjalne_.pdf - 347.997 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 09:17:53 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_1_zakres_prac.pdfZal nr 1 (Zal_1_zakres_prac.pdf - 463.45 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 09:19:17 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_2_formularz_oferty_mieszkania.docZal.2 (Zal_2_formularz_oferty_mieszkania.doc - 82.944 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 09:19:42 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_3__Oswiadczenie_Wykonawcy_miesz..docZal.3 (Zal_3__Oswiadczenie_Wykonawcy_miesz..doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 09:20:07 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_4_klauzula_informacyjna_mieszkania.docxZal.4 (zal_4_klauzula_informacyjna_mieszkania.docx - 22.412 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 09:24:40 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_5_-_wzor_umowy_mieszkania.docZal.5 (Zal_5_-_wzor_umowy_mieszkania.doc - 69.12 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 09:25:40 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 187
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-02-06 09:16:30
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-02-06 09:40:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu