Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2729

Data publikacji:
2019-02-11 09:28:56

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Remont świetlicy ” w miejscowości Sadek w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Treść przetargu:

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.:Remont świetlicy w miejscowości Sadek.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

      Przedmiot zamówienia obejmuje remont trzech pomieszczeń świetlicy – w tym wymiana posadzki, gruntowanie i malowanie ścian, wymiana lamperii oraz wymiana stolarki drzwiowej – szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 - przedmiar

     

      Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do 31.05.2019 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Remont świetlicyw miejscowości Sadek - otwarcie ofert 20.02.2019 r. o godz. 915

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 20.02.2019r. do godz. 900.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2019 r. o godz. 915 – pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Bernarda Bugaj – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

3.        Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

Załączniki:

1.       Przedmiar robót

2.       Formularz ofertowy

3.       wzór umowy

4.       klauzula informacyjna

 

 

 

Pińczów, dn.11.02.2019 r.                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                         mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

Załączone pliki
Zal_2_formularz_oferty_Sadek.docformularz ofertowy (Zal_2_formularz_oferty_Sadek.doc - 82.944 KB)
Data publikacji: 2019-02-11 09:29:57 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_3_wzor_umowy_Sadek.docwzór umowy (zal_3_wzor_umowy_Sadek.doc - 54.784 KB)
Data publikacji: 2019-02-11 09:30:14 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_4_klauzula_informacyjna_Sadek.docxklauzula (zal_4_klauzula_informacyjna_Sadek.docx - 22.425 KB)
Data publikacji: 2019-02-11 09:30:26 Redaktor: Przemysław Fatyga
zaproszenie_do_zlozenia_oferty_Sadek_.pdfzaproszenie (zaproszenie_do_zlozenia_oferty_Sadek_.pdf - 206.638 KB)
Data publikacji: 2019-02-11 11:12:58 Redaktor: Przemysław Fatyga
Remont_swietlicy_Sadek_kosztorys_ofertowy.pdfkosztorys ofertowy (Remont_swietlicy_Sadek_kosztorys_ofertowy.pdf - 235.876 KB)
Data publikacji: 2019-02-11 12:10:20 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 119
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-02-11 09:28:56
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-02-11 12:11:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu