Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2788

Data publikacji:
2019-04-24 11:45:55

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Przebudowa świetlicy wiejskiej" w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie

Treść przetargu:

IPP.271.2.67.2019                                                                                                                                                24.04.2019r.

                                    

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie : „Przebudowa świetlicy wiejskiej” w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Bogucice Pierwsze                 i Bogucice Drugie .

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzki z płytek gresowych, malowanie i szpachlowanie ścian, montaż opraw oświetleniowych, gniazd                                i łączników, montaż drzwi (1szt.) na pierwszym piętrze budynku świetlicy wiejskiej                         w miejscowości Bogucice Drugie na działce o numerze ewidencyjnym 23/2 położonej na obrębie Bogucice Pierwsze zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

    Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

1.  Termin wykonania zamówienia – do 30.08.2019 r.

2.  Warunki udziału w postępowaniu:

     W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.  Opis sposobu przygotowania oferty:

     1)    Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy;

     2)    Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli                      w imieniu wykonawcy;

     3)    Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

     4)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

     5)    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

·            Opis: OFERTA na Przebudowa pomieszczeń świetlicy ”- Fundusz Sołecki Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie – otwarcie ofert 06.05.2019 r. o godz. 1015

6)    w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.  

4.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

      Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz. 1015 w świetlicy Urzędu Miejskiego.

5.  Opis kryteriów wyboru oferty:

     a) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena- wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

6. Osoba do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego             w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Iwona Chlewicka – Pracownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Kosztorys nakładczy
  3. Projekt (do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie , ul. 3 Maja 10, pok. 3
  4.                                                                                                                                    Z- ca Burmistrza

                                                                                                                                      mgr inż. Beata Kita

Załączone pliki
zaproszenie_do_zlozenia_oferty_cenowej_Bogucice_.pdfzaproszenie (zaproszenie_do_zlozenia_oferty_cenowej_Bogucice_.pdf - 585.896 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 11:46:14 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_Bogucice_swietlica_.docformularz ofertowy (formularz_ofertowy_Bogucice_swietlica_.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 11:46:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
obmiar_Bogucice_swietlica_.pdfobmiar (obmiar_Bogucice_swietlica_.pdf - 1276.71 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 11:46:34 Redaktor: Przemysław Fatyga
_klauzula_informacyjna_Bogucice_.docxklauzula informacji (_klauzula_informacyjna_Bogucice_.docx - 21.396 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 13:06:46 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 105
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-04-24 11:45:55
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-04-24 12:44:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu