Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2789

Data publikacji:
2019-04-24 12:25:31

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa Remizy OSP" w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Treść przetargu:

 

IPP.271.2.76.2019.BB                                                                                                           Pińczów, dn. 24.04.2019 r.

 

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Przebudowa Remizy OSP” w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w tym mapy do celów projektowych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji pozwolenia na budowę dla rozbudowy budynku Remizy OSP  o salę spotkań z instalacjami wewnętrznymi - w tym zmianę konstrukcji dachu. Przedmiotowy budynek położony jest na działce o nr ewid. 648 w miejscowości Młodzawy Duże.

 

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania

 

 

2. Termin wykonania zamówienia – do 15 listopad 2019r  

3. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę                              i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej                      i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia;

2)  Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

3)  Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

4)  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

5)  Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

· Nazwę i adres wykonawcy

· Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Przebudowa Remizy OSP” w miejscowości Młodzawy Duże - otwarcie ofert 30.04.2019 r. o godz. 10.30

6)  W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

   Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 30.04.2019r. do godz. 1000.

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2019 r. o godz. 10.30 – pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

6. Opis kryteriów wyboru oferty:

   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Bernarda Bugaj – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

8.  Pozostałe informacje:

1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3) proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

Załączniki:

1.    fragment mapy ewidencyjnej z naniesioną lokalizacją budynku remizy

2.    formularz ofertowy

3.     wzór umowy

4.     klauzula Informacji

                                                                                                                                                Z - ca Burmistrza

                                                                                                                                                mgr inż. Beata Kita

 

Załączone pliki
zaproszenie_mlodzawy_D.pdfzaproszenie do złożenia oferty (zaproszenie_mlodzawy_D.pdf - 859.707 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 12:26:14 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_1_Mlodzawy_D_.pdfzal.1 (zal_1_Mlodzawy_D_.pdf - 234.142 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 12:26:24 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_2_formularz_ofertowy_.doczal.2 (Zal_2_formularz_ofertowy_.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 12:26:33 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zal_3_wzor_umowy_Mlodzawy_D.doczal.3 (Zal_3_wzor_umowy_Mlodzawy_D.doc - 69.12 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 12:26:41 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_4_klauzula_informacyjna_Mlodzawy_D_.docxzal.4 (zal_4_klauzula_informacyjna_Mlodzawy_D_.docx - 22.489 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 12:26:49 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 74
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-04-24 12:25:31
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-04-24 12:43:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu