Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2792

Data publikacji:
2019-04-25 10:07:23

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Treść przetargu:

IPP. IPP.272.14.2019P.F                                                                                   Pińczów dnia 25 kwietnia 2019

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.:Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń w miejscowości Marzęcin:

- huśtawka podwójna metalowa ( 1 siedzisko gumowe płaskie,  1 siedzisko gumowe koszyk zabezpieczenie łańcuszek) szt.1

- huśtawka ważka pojedyncza metalowa – szt.1

- kosz na śmieci metalowy montowany na stałe- szt.1

- ławka z oparciem, montowana na stałe – szt.1

- tablica z regulaminem

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do28 czerwca 2019r  

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

· Nazwę i adres wykonawcy

· Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin - otwarcie ofert 06.05.2019 r. o godz. 930

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 915.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz. 930– pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

 

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

7. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Przemysław Fatyga – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 134

3.        Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

Załączniki:

1. Zal. 1Formularz ofertowy

2. Zal. 2 Klauzula Informacji

                                                                                                                                        Z-ca Burmistrza

                                                                                                                                        mgr.inż Beata Kita

Załączone pliki
zapytanie_cenowe_Marzecin_II.pdfzapytanie (zapytanie_cenowe_Marzecin_II.pdf - 283.466 KB)
Data publikacji: 2019-04-25 10:23:55 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_2formularz_oferty_Marzecin_doposazenie_II.docformularz ofertowy (zal_2formularz_oferty_Marzecin_doposazenie_II.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2019-04-25 10:24:55 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_4_klauzula_informacyjna_Marzecin_doposazenie_II.docxzal.4 klauzula (zal_4_klauzula_informacyjna_Marzecin_doposazenie_II.docx - 22.336 KB)
Data publikacji: 2019-04-25 10:25:10 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 65
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-04-25 10:07:23
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-04-25 13:28:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu