Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2799

Data publikacji:
2019-04-26 11:04:06

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu w ramach zadania p.n.: „Budowa wodociągu w Koperni"

Treść przetargu:

Pińczów, 26.04.2019r.

IPP.271.2.79.2019

                                                          

 

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

 

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ramach zadania: Budowa wodociągu w Koperni" (projekt).

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej (kontynuacja istniejącej sieci w miejscowości Kopernia) o długości około – 276,0 mb oraz uzyskanie wszystkich oświadczeń, uzgodnień i pozwolenia na budowę. Planowany przebieg sieci po działkach należących do Gminy Pińczów, 1 działce prywatnej oraz przejście pod drogą powiatową zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Warunki techniczne sieci wodociągowej należy uzyskać na własny koszt w Wodociągach Pińczowskich Sp. z o.o.

2)    W zakres opracowania wchodzi:

-  projekt budowlany - 4 egz., projekt wykonawczy – 2 egz.;

-  wykonanie mapy do celów projektowych;

-  dokumentacja geotechniczna – 2 egz.;

-  opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

-      kosztorys inwestorski i nakładczy dla sieci wodociągowej wraz ze szczegółowym przedmiarem robót;

-      uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

-      całość opracowania należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Przez wersję elektroniczną należy rozumieć: rysunki jako pliki w formacie *.dwg oraz *.pdf; tekst jako pliki w formacie *.doc oraz *.pdf; kosztorysy jako pliki programu kosztorysującego w formacie *.ath i *.pdf. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na rodzaje robót umożliwiające etapową realizację robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

1)      Termin wykonania opracowania wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 31.11.2019r.

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:

-      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tzn. osobami posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2)      Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień do projektowania.

3)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

4)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

5)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

6)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

7)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

8)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

-      nazwę i adres wykonawcy;

-      adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

-      opis: OFERTA na realizację zadania: „Budowa wodociągu w Koperni”  - otwarcie ofert 06.05.2019r., o godz. 1110.

9)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

5.         Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1)    Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

2)    Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

6.         Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

7.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 06.05.2019r., do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019r., o godz. 1110 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.

8.      Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100%

9.      Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

10.     Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Bartłomiej Piasecki – podinspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

 11.     Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

4)      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

5)      Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.   Kopia mapy sytuacyjnej z proponowanym umieszczeniem sieci wodociągowej – zał. 1,

2.   Wzór oferty – zał. 2,

3.    Wzór umowy – zał.3.

4.    Klauzula informacyjna – zał. 4;

Załączone pliki
Zal.1_-_Mapka_sytuacyjna-wodociag_Kopernia.pdfZałącznik 1 (Zal.1_-_Mapka_sytuacyjna-wodociag_Kopernia.pdf - 569.072 KB)
Data publikacji: 2019-04-26 11:05:23 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-wodociag_Kopernia.docZałącznik 2 (Zal.2_-_formularz_oferty-wodociag_Kopernia.doc - 83.456 KB)
Data publikacji: 2019-04-26 11:05:38 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy-wodociag_Kopernia.docZałącznik 3 (Zal.3_-_wzor_umowy-wodociag_Kopernia.doc - 91.136 KB)
Data publikacji: 2019-04-26 11:05:50 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4_-_klauzula_informacyjna-wodociag_Kopernia.docZałącznik 4 (Zal.4_-_klauzula_informacyjna-wodociag_Kopernia.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2019-04-26 11:05:59 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-wodociag_Kopernia.pdfZaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-wodociag_Kopernia.pdf - 755.463 KB)
Data publikacji: 2019-04-26 11:06:10 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 109
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2019-04-26 11:04:06
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-04-26 11:18:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu