Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2924

Data publikacji:
2019-07-26 14:22:46

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania p.n.: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Treść przetargu:

Pińczów, 25.07.2019r.

IPP.271.2.102.2019

                                                          

 

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej na nadzór inwestorski

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania: Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego brutto (postępowanie w toku), najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1.242.000,00 zł brutto, zaś kosztorys inwestorski na kwotę – 1.307.369,39 zł brutto.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania p.n.: Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja, obejmującego swym zakresem:

-      rozbudowę drogi gminnej ul. Nowy Świat – dł. 260m (jezdnia, miejsca postojowe, chodniki);

-      budowę kanalizacji deszczowej – dł. 330m;

-      budowę oświetlenia ulicznego (linia kablowa);

-      oznakowanie poziome i pionowe;

Roboty budowlane szczegółowo określa dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej www.pinczow.com.pl – bip Gminy w zakładce „archiwum przetargów” – zamówienie publiczne nr sprawy IPP.271.2.86.2019 z dnia 28.06.2019r.

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych – przewidywany termin to: 29.11.2019 roku

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane –60 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

-      nazwę i adres wykonawcy;

-      adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

-      opis: OFERTA na nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja- otwarcie ofert 01.08.2019r., o godz. 1115.

 

7)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

5.         Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania zamówienia.

6.         Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty.

7.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 01.08.2019r., do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2019r., o godz. 1115 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.

8.       Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100%

 

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 100 wskaźnik stały

100 %

100 pkt

 

 

 

8.    Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, tj. osób  skierowanych przez wykonawcę do realizacji tego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.  Warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie n/w osobami uprawnionymi do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w branżach: drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej, tj.:

·      Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg, bądź równoważne (należy przedstawić kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

·      Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź równoważne (należy przedstawić kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

·      Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź równoważne (należy przedstawić kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

3)      Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

9.    Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – Inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-132

Bartłomiej Piasecki – Podinspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

 

10. Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

 

 

 

 

Zał.1:

1.      Formularz ofertowy – zał. 1;

2.      Wzór umowy – zał. 2;

Załączone pliki
Zal.1_-_formularz_oferty-ul._Nowy_Swiat-NI.docZałącznik nr 1 (Zal.1_-_formularz_oferty-ul._Nowy_Swiat-NI.doc - 82.432 KB)
Data publikacji: 2019-07-26 14:24:16 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_wzor_umowa_na_nadzor_inwestorski-ul._Nowy_Swiat-NI.docxZałącznik nr 2 (Zal.2_wzor_umowa_na_nadzor_inwestorski-ul._Nowy_Swiat-NI.docx - 31.461 KB)
Data publikacji: 2019-07-26 14:24:45 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-nadzor_inwestorski-Nowy_Swiat.pdfZaproszenie do złozenia oferty (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-nadzor_inwestorski-Nowy_Swiat.pdf - 1030.204 KB)
Data publikacji: 2019-07-26 14:25:11 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 118
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2019-07-26 14:22:46
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-07-26 14:31:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu