Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2940

Data publikacji:
2019-08-05 15:04:27

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: „Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze”

Treść przetargu:

 

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze” w ramach budżetu obywatelskiego.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

-    wykonanie projektu boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej z ogrodzeniem (4m), piłkochwytami i wyposażeniem sportowym (bramki) na powierzchni 19x32m,

-    uzyskanie niezbędnych uzgodnień,

-    zgłoszenie wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie,

-    wykonanie prac budowalnych i montażowych (bez kosztów przełożenia przewodu elektrycznego).

Lokalizacja: Osiedle Podgórze, ul. Langiewicza w Pińczowie – przedstawiona w załączniku graficznym.

     

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia

warunków związanych z wykonaniem prac będących  przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania

dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania.

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do 15.11.2019 r.

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie;

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

·         Nazwę i adres wykonawcy

·         Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze” w formule zaprojektuj i wybuduj - otwarcie ofert 12.08.2019 r. o godz. 930

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 12.08.2019r. do godz. 900.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2019 r. o godz. 930 – pokój nr 1 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego.

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.

 

7. osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Bernarda Bugaj – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 136

 

 

8.    Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

 

 

Załączniki:

1.       załącznik graficzny

2.       formularz ofertowy

3.       wzór umowy

4.       klauzula informacyjna

 

 

 

Pińczów, dn.05.08.2019 r.                                                                                          …………………………………………

 

Załączone pliki
zal_1_mini_boisko_.pdfzałącznik 1 (zal_1_mini_boisko_.pdf - 636.194 KB)
Data publikacji: 2019-08-05 15:05:56 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal_2_formularz_oferty_mini_Boisko_.doczałącznik 2 (Zal_2_formularz_oferty_mini_Boisko_.doc - 82.944 KB)
Data publikacji: 2019-08-05 15:06:11 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
zal_3_wzor_umowy_mini_Boisko_.doczałącznik 3 (zal_3_wzor_umowy_mini_Boisko_.doc - 63.488 KB)
Data publikacji: 2019-08-05 15:06:23 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
zal_4_klauzula_informacyjna_mini_Boisko_.docxzałącznik 4 (zal_4_klauzula_informacyjna_mini_Boisko_.docx - 22.765 KB)
Data publikacji: 2019-08-05 15:06:35 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
zaproszenie_mini_boisko_.pdfzaproszenie do złożenia oferty cenowej (zaproszenie_mini_boisko_.pdf - 545.911 KB)
Data publikacji: 2019-08-05 15:07:02 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 86
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2019-08-05 15:04:27
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-08-05 15:20:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu