Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2945

Data publikacji:
2019-08-09 10:22:47

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski).

Treść przetargu:

Pińczów, 09.08.2019r.

IPP.271.2.106.2019

                                                          

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski).

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Łąkowej w Pińczowie na działkach o nr ewid. gruntów 347, 47, 344, 3/10, 2/9 w obr. 0011 oraz 193/7 w obr. 0004 Pińczów, polegających na budowie chodnika o szer. 2 m, na odcinku dł. 170 m, wraz z wymianą krawężników.

2)    Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt techniczny (załącznik nr 1a), w tym przedmiar robót (załącznik nr 1b) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1c).

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.10.2019r.

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT ;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

-      nazwę i adres wykonawcy;

-      adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

-      opis: OFERTA na realizację zadania: Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)  - otwarcie ofert 19.08.2019r., o godz. 1015.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

5.         Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1)    Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania,

2)    oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

3)    Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:

-      zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.

-      wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,

-      uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.

6.         Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

7.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 19.08.2019r., do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019r., o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.

8.      Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

80%

2

Okres udzielonej rękojmi

20%

 

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 80

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 80 wskaźnik stały

 

80 %

80 pkt

2

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie rękojmi  na okres:

  • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
  • 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt
  • 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt

20%

20 pkt

 

9.       Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, tj. osób  skierowanych przez wykonawcę do realizacji tego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.  Warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie n/w osobami:

·      Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (należy przedstawić kopię tych uprawnień i zaświadczenia o posiadaniu wymaganego ubezpieczenie OC);

3)      Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego zapisu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

10.     Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Edyta Pawlusek – Inspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

Bartłomiej Piasecki – Podinspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-132

11.     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów;

§  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Pińczów jest Pan Łukasz Chodór, kontakt: adres e-mail: iod@pinczow.com.pl ;

§  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

§  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

§  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

12.     Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu zadania do 20% wartości umowy.

 

 

 

 

Zał.1:

1.      Dokumentacja projektowa – zał. 1a;

2.      Przedmiar robót, kosztorys ofertowy– zał. 1b;

3.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 1c;

4.      Formularz ofertowy – zał. 2;

5.      Wzór umowy – zał. 3;

Załączone pliki
Zal.1a_-_dokumentacja_projektowa-ul. Lakowa-chodnik_3.pdfZałącznik nr 1a (Zal.1a_-_dokumentacja_projektowa-ul. Lakowa-chodnik_3.pdf - 1614.957 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 10:23:34 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1b_-_kosztorys_ofertowy_przedmiar-Lakowa_chodnik_3.pdfZałącznik nr 1b (Zal.1b_-_kosztorys_ofertowy_przedmiar-Lakowa_chodnik_3.pdf - 124.112 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 10:23:46 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1c_-_STWiOR-ul.Lakowa-chodnik_3.docZałącznik nr 1c (Zal.1c_-_STWiOR-ul.Lakowa-chodnik_3.doc - 588.288 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 10:23:56 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty_ul.Lakowa_chodnik_3.docZałącznik nr 2 (Zal.2_-_formularz_oferty_ul.Lakowa_chodnik_3.doc - 84.48 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 10:24:20 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy_ul.Lakowa_chodnika_3.docZałącznik nr 3 (Zal.3_-_wzor_umowy_ul.Lakowa_chodnika_3.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 10:24:31 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_ul.Lakowa_chodnik_3.pdfZaproszenie do złozenia oferty (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_ul.Lakowa_chodnik_3.pdf - 1023.14 KB)
Data publikacji: 2019-08-09 10:24:43 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 112
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2019-08-09 10:22:47
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-08-09 10:25:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu