Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2955

Data publikacji:
2019-08-21 13:22:57

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Młodzawy Małe na rok 2019.

Treść przetargu:

 

 

Pińczów, 21.08.2019r.

IPP.271.2.107.2019

                                                          

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

 

 

                Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki  Młodzawy Małe na rok 2019.

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu drogi poprzez wyrównanie ubytków i kolein w Młodzawach Małych, na działce o nr ewidencji gruntów 201 w obr. 21 Młodzawy Małe.

2)    Szczegółowo przedmiot zamówienia określa przedmiar robót (załącznik nr 1a) oraz szkic drogi określający  zakres prac (załącznik nr 1b).

2.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

1)      Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.09.2019r.

2)      Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 12 miesięcy. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

3.         Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają warunki:

-         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.         Opis sposobu przygotowania oferty:

1)      Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

2)      Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

3)      Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

4)      Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

5)      Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;

6)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

7)      Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

-      nazwę i adres wykonawcy;

-      adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

-      opis: OFERTA na realizację zadania: „Remont dróg gminnych”  - otwarcie ofert 27.08.2019r., o godz. 0915.

8)      W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert;

 

5.         Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1)    Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do  sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

2)    Podana cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające:

-      zarówno z przedmiaru robót, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można zrealizować, odebrać i przekazać do użytkowania przedmiotu zamówienia.

-      wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy,

-      uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenów przyległych do stanu pierwotnego, itp.

6.         Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty

7.         Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę proszę złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. nr 29, w terminie do dnia 27.08.2019r., do godz. 0900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019r., o godz. 0915 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie w wyżej wymienionym terminie.

8.       Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie:

1)      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Cena brutto

100%

 

2)      Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 100 wskaźnik stały

100 %

100 pkt

 

9.         Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

1)      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.

2)      Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

10.     Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-130

Bartłomiej Piasecki – podinspektor w Wydz. Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel. 41 23-45-131

11.     Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.      Przedmiar robót, kosztorys ofertowy– zał. 1a;

2.      Rysunek, szkic drogi – zał. 1b;

3.      Formularz ofertowy – zał. 2;

4.      Wzór umowy – zał. 3;

5.      Klauzula informacyjna – zał. 4;

Załączone pliki
Zal.1a_Kosztorys_ofertowy-Mlodzawy_Male_droga.pdfZałącznik 1a (Zal.1a_Kosztorys_ofertowy-Mlodzawy_Male_droga.pdf - 199.083 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:23:36 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.1b_-_Rysunek_szkic_drogi_Mlodzawy_Male_droga.pdfZałącznik 1b (Zal.1b_-_Rysunek_szkic_drogi_Mlodzawy_Male_droga.pdf - 590.577 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:23:50 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.2_-_formularz_oferty-Mlodzawy_Male_droga.docZałącznik 2 (Zal.2_-_formularz_oferty-Mlodzawy_Male_droga.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:24:00 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.3_-_wzor_umowy-Mlodzawy_Male_droga.docZałącznik 3 (Zal.3_-_wzor_umowy-Mlodzawy_Male_droga.doc - 61.44 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:24:09 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zal.4_-_klauzula_informacyjna-Mlodzawy_Male_droga.docZałącznik 4 (Zal.4_-_klauzula_informacyjna-Mlodzawy_Male_droga.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:24:24 Redaktor: Bartłomiej Piasecki
Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Mlodzawy_Male_droga.pdfZaproszenie do złożenia oferty cenowej (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty-Mlodzawy_Male_droga.pdf - 756.256 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:24:34 Redaktor: Bartłomiej Piasecki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 82
Wprowadził do systemu: Bartłomiej Piasecki, data: 2019-08-21 13:22:57
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-08-21 13:27:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu