Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2968

Data publikacji:
2019-09-11 08:06:04

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP" w miejscowości Kozubów

Treść przetargu:

Znak:  PZP.271.5.2019.P.F                                                                            Pińczów dnia 11 września 2019r

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.:Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP” w miejscowości Kozubów

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie elewacji budynku Remizy OSP zgodnie z załączonym przedmiarem.

 

2.   Termin wykonania zamówienia – do 29 października  2019r  

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

      W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.   Opis sposobu przygotowania oferty:

       1)     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzy stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia;

       2)     Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

      3)     Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie

       4)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;

      5)     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

· Nazwę i adres wykonawcy

· Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Opis: OFERTA na wykonanie zadania: Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP w miejscowości Kozubów” - otwarcie ofert 18.09.2019 r. o godz. 1030

6)     w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

7)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

5.   Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

       Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 29 w terminie do dnia 18.09.2019r. do godz. 1015.

      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09..2019 r. o godz. 1030– świetlica  Urzędu Miejskiego.

6.   Opis kryteriów wyboru oferty:

      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena - wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar

7. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:

Piotr Winiarski– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 130

Przemysław Fatyga – Podinspektor w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pińczowie, tel:  41 23 45 134

3.        Pozostałe informacje:

1)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

2)      Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

3)      Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – patrz załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia ofertowego

Załączniki:

1. Zal. 1Formularz ofertowy

2. Zal. 2 Klauzula Informacji

                                                                                                                                                  Z - ca Burmistrza

                                                                                                                                                  mgr inż. Beata Kita

Załączone pliki
zal_1_formularz_oferty_Kozubow.doczal.1 (zal_1_formularz_oferty_Kozubow.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 08:07:07 Redaktor: Przemysław Fatyga
zal_2_klauzula_informacyjna_Kozubow.docxzal.2 (zal_2_klauzula_informacyjna_Kozubow.docx - 22.336 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 08:07:36 Redaktor: Przemysław Fatyga
przedmiar_robot_Kozubow_Remza.pdfprzedmiar (przedmiar_robot_Kozubow_Remza.pdf - 782.393 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 08:07:46 Redaktor: Przemysław Fatyga
Zapytanie_Remiza_Kozubow__.pdfzapytanie (Zapytanie_Remiza_Kozubow__.pdf - 906.525 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 08:16:03 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 57
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-09-11 08:06:04
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-09-11 08:20:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu